İÇİNDEKİLER;

1. 5188 SAYILI KANUN

2. YÖNETMELİK

3. 19.04 TARİHLİ GENELGE

4. GÜVENLİK SİGORTA POLİÇESİ

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE

DAİR KANUN

Kanun Numarası: 5188

Kabul Tarihi: 10/6/2004

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 26/6/2004 Sayı: 25504

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 43 Sayfa:

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.

Özel güvenlik izni

Madde 3- Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır.

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde,komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir.(1)

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır.

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.

Özel güvenlik komisyonu

Madde 4- Özel güvenlik komisyonu, bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı temsilcilerinden oluşur.

Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcileri katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılır.

Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır; oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır; çekimser oy kullanılamaz. (1) Bu maddenin ikinci cümlesinde geçen �vali� ibaresi, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı

Kanunun 23 üncü maddesiyle valilik olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Özel güvenlik şirketleri

Madde 5- Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur.

Özel güvenlik şirketleri,şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.

Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tabidir.

Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

(Ek cümle: 21/4/2005 5335/23md.) Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.

Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.

Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir.

Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz.

(Ek fıkra: 21/4/2005 5335/23 md.) Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde ilgili kişi, kurum ya da kuruluşa bildirir. (Ek fıkra: 21/4/2005 5335/23 md.) Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur.

Ek önlemler

Madde 6- Mülki idare amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir.

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Güvenlik Görevlileri

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri

Madde 7- Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

c) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.

d) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma

ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehkikeden korunması amacıyla yakalama.

j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157nci maddesine göre yakalama.

k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 inci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma. Silah bulundurma ve taşıma yetkisi

Madde 8- Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikle ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir. Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez.

Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar. Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.

Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.

Görev alanı

Madde 9- Bu görevliler 7 nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar.

İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır.

Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebilir.

Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar

Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b) (Değişik: 21/4/2005 5335/23md.) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhuşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Çalışma izni

Madde 11- Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır.

Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir.

Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

Çalışma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması zorunludur.

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalışma izni iptal edilir.

(Değişik beşinci fıkra: 21/4/2005 5335/23 md.) Genel kolluk kuvvetinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Kimlik

Madde 12- Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir.

Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır.

Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

Kıyafet

Madde 13- Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir.

Eğitim

Madde 14- Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve bünyesinde güvenlik bölümleri (fakülte veya meslek yüksek okulu) açabilecek olan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. (Ek cümle: 21/4/2005 5335/23 md.) Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir.

Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ve sınavlarda görevlendirileceklere yapılacak ödemelere ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.(1)

Tazminat

Madde 15- Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir.

Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar mahsup edilir.

Birinci fıkra hükümleri gereğince ödenecek tazminat, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilmez.

Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mirasçılarına; iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o miktar ödenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Yasaklar ve Ceza Hükümleri Görev dışında çalıştırma yasağı Madde 16- Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Grev yasağı

Madde 17- Özel güvenlik personeli greve katılamaz. Görevden uzaklaştırma yasağı
Madde 18- Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz.

Adlî suçlar ve Cezalar

Madde 19- Bu Kanunda öngörülen adlî suçlar ve cezalar şunlardır:

a) Bu Kanunun 3 ncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişilere veya kuruluşların yöneticilerine altı aya kadar hapis

ve altımilyar lira ağır para cezası verilir.

b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticilerine, bu kuruluşların yöneticilerine bir yıla kadar hapis ve yirmimilyar lira ağır para cezası verilir. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

(1) Bu fıkrada yer alan belirlenmesine ibaresinden sonra gelmek üzere; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle, ve sınavlarda görevlendirileceklere yapılacak ödemelere ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlere, çalıştırdıkları her kişi için üçmilyar lira ağır para cezası verilir. Bu kişiler silahlı olarak çalıştırılmış ise altı aya kadar hapis ve çalıştırılan her kişi için altımilyar lira ağır para cezası verilir.

d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihtam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine istihdam ittikleri her kişi için üçmilyar lira ağır para cezası verilir.

e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilân eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altı aya kadar hapis ve onmilyar lira ağır para cezası verilir. İdarî suçlar ve cezalar

Madde 20- Bu Kanunda öngörülen idarî suç ve para cezaları şunlardır:

a) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için birmilyar lira idarî para cezası verilir.

b) 6 ncı madde uyarınca mülkî idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idarî para cezası verilir.

c) 17 nci maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine birmilyar lira idarî para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.

d) 22 nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idarî para cezası verilir.

e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için birmilyar lira idarî para cezası verilir.

f) 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere birmilyar lira idarî para cezası verilir.

Bu maddede öngörülen idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.

İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.

İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde, evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine başvurulabilir.

Bölge idare mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, ilgili valilik veya kaymakamlığın bildirimi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler

Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası

Madde 21- Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ittikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortası, Türkiye�de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazine Müsteşarlığınca sekizmilyar lira idarî para cezası verilir. Bu para cezasının tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 20 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Denetim

Madde 22- İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur.

Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin veya kurumların, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

Ceza uygulaması

Madde 23- Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılır.

Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler Devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır.

Ruhsat harcı

Madde 24- Özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlara faaliyet izni verilmesi için onmilyar lira, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için ikiyüzmilyon lira ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır. Yeniden değerleme oranının uygulanması

Madde 25- Bu Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen ağır para cezaları, 20 nci maddesinde belirtilen idarî para cezaları, 21 nci maddesinde belirtilen idarî para cezası, 24 üncü maddesinde belirtilen ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.  

Yönetmelik

Madde 26- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, İçişleri Bakanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılır.

Yürürlükten kaldırılan kanun

Madde 27- 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2495 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatlarına özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de beş yıl süreyle çalışma izni verilmiş sayılır.

Geçici Madde 2 – (Ek: 21/4/2005 5335/23md.) 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte istihdam edilmekte olan özel güvenlik görevlileri için lise mezunu olma şartı aranmaz.

Geçici Madde 3 – (Ek: 21/4/2005 5335/23md.)

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce alınmış alarm izleme kurma ve işletme yeterlilik belgeleri geçerlidir.

Yürürlük

Madde 28- (Değişik: 21/4/2005 5335/23md.)

Bu Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri 1.1.2006 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5188 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun No.                  Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler            Yürürlüğe Giriş Tarihi

    5335                         3,5,10,11,14,28,Geçici Madde 2 ve 3                           27/4/2005    

Yönetmelikler

İçişleri Bakanlığından:

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, 5188 Sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik izninin verilmesi, özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi, özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ve eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diğer hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine

Dair Kanunun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

Kanun: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu,

Bakanlık: İçişleri Bakanlığı’nı, Komisyon: Her ilde vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığı temsilcilerinden oluşan özel güvenlik komisyonunu, Merkezi Sınav Komisyonu: Özel güvenlik eğitimi sonunda yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavları yürütmek üzere, Bakanlıkça belirlenecek bir mülki idare amirinin başkanlığında bir üyesi Jandarma Genel Komutanlığından olmak üzere beş kişiden oluşan komisyonu, Uygulamalı Sınav Komisyonu: Özel güvenlik eğitimi sonunda illerde yapılacak olan uygulamalı sınavları yürütmek üzere, vali tarafından oluşturulacak en az 3 kişiden müteşekkil komisyonu veya komisyonları, Özel güvenlik birimi: Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birimi, Özel güvenlik şirketi: Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti veren şirketleri, Özel eğitim kurumu: Özel güvenlik görevlileri ve yönetici adaylarına özel güvenlik eğitimi vermek üzere Bakanlığın izniyle kurulan eğitim kurumlarını, Alarm merkezi: konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri,

Yönetici: Özel güvenlik şirketlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olan yöneticiler ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden sorumlu olan yöneticileri, Özel güvenlik görevlisi: Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişileri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Güvenlik Komisyonu ve Görevleri

Özel Güvenlik Komisyonu

Madde 5- Özel güvenlik komisyonu, her ilde valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığının temsilcilerinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde Komisyona, ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi yada kuruluşun temsilcisi Komisyonun ilgili toplantısına üye olarak katılır.

Komisyon, gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Komisyon, üye tam sayısının yarısının bir fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır ve çekimser oy kullanılamaz. Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır. Komisyon kararları, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve Karar Defterine kaydedilir.

Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen istisnai haller dışında, Komisyonun olumlu kararı olmadan vali tarafından özel güvenlik izni verilemez.

Özel Güvenlik Komisyonunun Görevleri

Madde 6- Özel güvenlik komisyonunun görevleri şunlardır:

a) İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam etmek veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek,

b) Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin, çalışanların ve tesislerin özel güvenlik birimi kurmak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek,

c) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini, gerektiğinde kişiler, özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketleri tarafından alınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirleri belirlemek,

d) Para ve değerli eşya naklinde veya geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere özel güvenlik şirketlerince ve eğitiminde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek,

e) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek,

f) Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar almak,

g) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak,

h) Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırmak,

i) Kanun ve Yönetmelikte belirtilen diğer hususlar ile vali tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Güvenlikle İlgili İzinlerin Verilmesi

Özel Güvenlik

Madde 7- Kanun kapsamında özel güvenlik, kişiler tarafından özel güvenlik görevlisi istihdam edilerek; kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurularak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınmak suretiyle sağlanabilir. Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde sağlanacağı kişi veya kuruluşlar tarafından belirlenir.

Özel Güvenlik İzni

Madde 8- Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir.

Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir.

Genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu ya da özel koruma ve güvenlik uygulamasının kamu hürriyetlerinin korunması açısından sakıncalı görüldüğü hallerde özel güvenlik izni verilmemesine karar verilir ve bu kararın gerekçesi de belirtilir.

Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları valinin onayına sunulur. Özel güvenlik izni verilen kişi ve kuruluşlar için Ek-1�deki Özel Güvenlik

İzin Belgesi düzenlenir.

Özel güvenlik birimlerinde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı arihten itibaren on beş gün içinde valiliğe verilir.

Geçici ve Acil Durumlarda Özel Güvenlik İzni

Madde 9- Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde, özel güvenlik izni vali tarafından verilir.

Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır. İzin için yapılacak başvuruda koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alan, istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri ve kullanılacak teçhizat belirtilir. Hizmetin özelliğine ve önemine göre, valilikçe güvenlik planı istenebilir.

Güvenliğin sağlanması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde valilik ilave tedbirler alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkilidir.

İznin konusu para ve değerli eşya nakli ise ayrıca, taşınacak silahlar ve kullanılacak araçlar başvuru dilekçesinde belirtilir.

Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için özel güvenlik izni alınmaz.

Faaliyet İzni ve Sona Erdirilmesi

Madde 10- Şirketler, üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.

Özel güvenlik faaliyet izni için Bakanlığa yapılacak başvurulara aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir:

a) Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinden bir örnek,

b) Hisse sahipleri ve yöneticilerin nüfus cüzdan fotokopisi, imza sirküleri ve yerleşim yeri belgesi,

c) Şirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

d) Hisse sahipleri ve yöneticilerinin adli sicil kayıtları,

e) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge,

f) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası. Şirketin kurucuları arasında tüzel kişi bulunması halinde, tüzel kişiliği temsil edecek kişinin, Kanunun gerçek kişi kurucularda aradığı şartları taşıması esastır.

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.

Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben Ek-2�de örneği belirlenen Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin

Belgesi düzenlenir.

Alarm merkezi veya özel eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri, bunların her biri için ayrıca izin almak zorundadır.

Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri için yazılı sözleşme düzenlenir. Bu sözleşmelerde hizmeti alacak kişi veya kuruluşun adı, adresi, hizmetin kapsamı, personel sayısı, hizmetin süresi ve diğer hususlar belirtilir.

Hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetine başlamadan en az bir hafta önceden ilgili şirket tarafından valiliğe verilir. Ayrıca, istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve bunların özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti personel göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde ilgili şirket tarafından valiliğe verilir.

Özel güvenlik şirketleri, kurucuların, yöneticilerin ve özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen şartları muhafaza edip etmediklerini valiliğe bildirir. Kanun hükümlerine göre özel güvenlik izni alarak, bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar veya özel güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar, en az bir ay önce başvurmak şartıyla, Komisyonun kararı ve Valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilirler.

Yabancılar

Madde 11- Yabancı bir şirketin Türkiye�de özel güvenlik hizmeti vermesi, Türkiye�de kurulan bir şirkette yabancı ortak bulunması veya bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdamı mütekabiliyet esaslarına göre Kanunda belirtilen şartlara tabidir. Bu alanda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığı Dışişleri Bakanlığından sorulur.

Koruma ve Güvenlik Planları

Madde 12- Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde valiliğe verir. Valilik, korumu ve güvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilir.

Mülki İdare Amirlerinin Yetkisi

Madde 13- Mülki idare amirleri, özel güvenlik uygulamasını ve özel güvenlik tedbirlerini halkın can ve mal güvenliğinin ve kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla denetlemeye, özel güvenlik görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları kaldırmaya ve alınan güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesini veya ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir. Spor müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun il ve ilçe spor güvenlik kurullarına tanıdığı yetkiler saklıdır.

Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolluğa bildirir. Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu takdirde özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emrine girer.

KOMPLE KALDIRILAN SON FIKRADIR.

KALKTI / Kanun ve bu Yönetmelik kapsamı dışında, her ne ad altında olursa olsun can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetim, gözetim ve kontrol hizmeti verilemez.

Önleyici Arama Yapılması

Madde 14- Görev alanında, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla dedektörle, x-ray cihazından geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde üst araması yapılabilir. Kamuya açık alanlarda üst araması, 24/5/2003 tarihli ve 25117 sayılı Resmi Gazete�de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır.

Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir. Arama kişinin aynı cinsiyetindeki görevli tarafından yapılır.

Tabii Afet Hallerinde Yardım Yükümlülüğü

Madde 15- Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür.

Suça El Koyma

Madde 16- Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Bunlar genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni

Madde 17- Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara aşağıdaki belgeler eklenir.

a) Diploma fotokopisi,

b)Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Adli sicil kaydı,

d) Dört adet vesikalık fotoğraf,

e) Sağlık raporu,

f) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Başvuru sahiplerinde haklarında, yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde, kendilerine beş yıl süreyle geçerli, Şek-3 teki örneğe uygun olarak Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı verilir. Kimlik belgesinde çalışma izin süresi belirtilir.

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde çalışma izni valilikçe iptal edilir.

Güvenlik soruşturması özel güvenlik eğitimi devam ederken de yaptırılabilir. Bu takdirde başvuru sırasında özel güvenlik temel eğitimi sertifikası istenmez. Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır.

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlarda, emekli oldukları veya ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süre ile özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Üniversitelerin güvenlik fakültesi veya güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun olanlardan da mezun oldukları tarihten itibaren beş yıl süre ile silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

5 ve 6 ncı fıkralarda belirtilen görevlilere, özel güvenlik temel eğitimi ile ilgili olarak sağlanan beş yıllık istisna süresi içinde başvurmak şartıyla, beş yıl süreyle özel güvenlik çalışma izni verilir. Bu sürenin sonunda bu görevlilerden sadece yenileme eğitimi sertifikası istenir.

Sağlık Şartları

Madde 18- Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan �özel güvenlik görevlisi olur ibareli sağlık raporu istenir.

a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

c) Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak.

d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

e) Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.

Çalışma İzninin Yenilenmesi

Madde 19- Çalışma izni, kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik görevlilerinden yeni sağlık raporu, adli sicil kaydı ve özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir. Çalışma izni yenilenmeden önce, özel güvenlik görevlisi hakkında yeniden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yaptırılır. Çalışma izninin yenilendiği verilecek kimlik belgesine işlenir.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Bildirilmesi

Madde 20- Kişi, kuruluş ve şirketlerce, istihdam edilen veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri on beş gün içinde valiliğe bildirilir. Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi halinde kişi ve kuruluşların ayrıca bildirim yükümlülüğü yoktur.

Kimlik Belgesi

Madde 21- Özel güvenlik görevlilerine valiliklerce verilen kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Kimliğin kaybedilmesi halinde işveren durumu derhal valiliğe bildirir.

Üniforma ve teçhizat

Madde 22- Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz. Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, komisyonun onayına sunulur.

Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat

Bakanlıkça onaylanır.

Özel güvenlik görevlileri gece görevinde, spor müsabakalarında, konser ve sahne gösterilerinde üniformanın üzerine, arkasında ışığı yansıtan Ek-4te gösterilen ÖZEL GÜVENLİK ibaresi yazılı yeleği giyerler.

Alarm Merkezleri

Madde 23- Alarm merkezi kurma ve izleme izni valiliklerce verilir. Alarm merkezi kurma ve izleme izni için valiliğe yapılacak başvuruya aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir.

a) Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,

b) Kurucu ve yöneticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri,

c) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,

d) Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

e) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge)

f) Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname.

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır. Soruşturma sonuçlarının olumlu olması halinde, Ek-5 teki örneği belirlenen Alarm

Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi� düzenlenir. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yetkili merciler tarafından verilen Alarm Merkezi Kurma ve İzleme izinleri verildikleri süre için geçerlidir.

Alarm merkezleri, alarm sistemleri aracılığıyla sürekli olarak yapılan izleme sırasında gelen ihbarları değerlendirir ve teknik bakımdan doğrulanan ihbarları sorumluluk bölgesindeki genel kolluğa en kısa zamanda bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ateşli Silahlar

Silah bulundurma ve Taşıma İzni Verilmesi

Madde 24- Koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına öncelik verilir. Komisyon, orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların kullanılmasına izin verebilir. Görevin niteliği gereği bu tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre ruhsatlandırılması mümkün olan yarı otomatik tabancaların ve 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Kanun kapsamına giren av silahlarının bulundurulmasına ve taşınmasına Komisyonca karar verilir. Bu silahların sayısı ve niteliği Komisyon kararında belirtilir.

Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.

Silahların Temini

Madde 25- Komisyonun kararı üzerine, özel güvenlik izni verilen kişi veya tesise valilikçe ateşli silah alma yetkisi verilir. Ateşli silahlar, özel güvenlik birimlerinin fazla silahlarından, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası, standart dışı, zor alım yoluyla ele geçen silahlarından, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu�ndan veya genel hükümlere göre temin edilir.

Ateşli silahların, bunların fişek ve tesisatlarının özel oda, kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi zorunludur. Bunların muhafazasından özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkilileri sorumludur.

Tabanca Dışındaki Silahlar

Madde 26- Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa, valiliklerce Genel Kurmay Başkanlığının bu konudaki görüşü alınarak, uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı Komisyon tarafından tayin edilir.

Silahların Kaydı

Madde 27- Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her türlü ateşli silah, komisyonca bir örneği Ek-6 da bulunan �Silah Bulundurma Kayıt Defteri ne işlenir. Ateşli silahlar, özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş tarafından, bir örneği Ek-7 de

bulunan Silah Demirbaş Defteri ne de kaydedilir. Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar, özel güvenlik görevlilerine bir örneği Ek-8 de bulunan ve her sayfası yöneticiler

tarafından onaylı Devir Teslim ve Rapor Defteri ne imza karşılığı devir teslim edilir. Özel güvenlik görevlileri, ateşli silahları Kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkaramaz.

Taşıma ve Bulundurma Belgesi

Madde 28- Her ateşli silah için Ek-9 da belirtilen �Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi� düzenlenir. Bu silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisi, kimlik kartı ve görev belgesiyle beraber bu belgeyi de taşımak zorundadır.

Fişek Temini ve Nakli

Madde 29- Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için yirmi beş adet fişek alınmasına izin verilir. Fişek miktarı Komisyonun kararı ve valinin onayı ile görev yeri ve niteliğine göre arttırılabilir. Görev nedeniyle sarf edilen ve miktarı bir tutanakla tespit edilen eksik fişeklerin tamamlanmasına izin verilir.

Ateşli silah eğitiminde kullanılacak fişekler bu sınırlamaya tabi değildir. Programlı eğitimleri dışında personeline atış eğitimi yaptıracak kişi ve kuruluşlara talepte bulunmaları halinde fişek almalarına genel kollukça izin verilir.

Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silah ve fişeklerin nakli 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğe göre yapılır.

Silah ve Fişeklerin Devri

Madde 30- Özel güvenlik izni veya silah bulundurma ve taşıma izni iptal edilen veya ihtiyaç fazlası bildiriminde bulunan kişi ve kuruluşlara ait silah ve fişekler genel hükümlere göre devredilir. Altı ay içinde devir gerçekleştirilmez ise, takip eden iki ay içerisinde silahın ait olduğu kişi veya kurum 6136 sayılı Kanuna göre ruhsat başvurusunda bulunmak zorundadır.

Süresi içerisinde ruhsatlandırılmayan silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilir.

Tüfekler ve tam otomatik tabancalar devredilebilir veya genel kolluk kuruluşlarına bağışlanabilir ya da imha edilmek üzere valilikçe Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna verilir.

Devredilecek, hibe ya da imha edilecek veya satılacak silahlar için Bölge Kriminal Polis Laboratuvarlarından ekspertiz raporu aldırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Güvenlik Eğitimi

Özel Güvenlik Eğitimi ve İzni

Madde 31- Özel güvenlik temel eğitimi ve yenileme eğitimi Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarında yapılır. Özel güvenlik eğitim izni için Bakanlığa yapılacak

başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgelerden birer suret eklenir.

a) Eğitim yapılacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözleşmesi,

b) Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,

c) Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,

d) Kurucu, yönetici ve uzman eğiticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri,

e) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,

f) Eğitim kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

g) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge).

Müracatların Değerlendirilmesi

Madde 32- Bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak teslim edildiği anlaşıldığında, eğitim merkezinin bulunduğu ilde, başkanı emniyet müdürü rütbesinde olan ve üç kişiden oluşan bir inceleme komisyonu görevlendirilir. Bu komisyon tarafında, tesisin özel güvenlik eğitimi verilmesine uygun olup olmadığı, eğitim araç ve gereçleriyle, teçhizatın yeterli olup olmadığı, yangına karşı gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, belge ve bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılarak, belirtilen yerde eğitim merkezi açılıp açılamayacağına ilişkin bir rapor düzenlenir.

Başvurunun alınmasıyla birlikte açılacak eğitim kurumunun yöneticisi hakkında güvenlik soruşturması başlatılır.

İnceleme ve soruşturma sonucu olumlu olan özel güvenlik eğitim kurumları hakkında, ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben, Ek-10 da örneği belirlenen Özel Güvenlik Eğitim Kurumu  Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir.

Eğitim Programı

Madde 33- Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın otuz saati silah ve atış eğitimine ayrılır.

Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimi doksan saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir.

Özel güvenlik temel eğitiminde okutulacak dersler, asgari ders saatleri, uzman öğreticilerin nitelikleri Ek-11 deki tabloda gösterilmiştir.

Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri alan dersleri ile Uyuşturucu Madde Bilgileri dersini, deniz limanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri, Deniz Limanı Güvenliği ve Uyuşturucu Madde Bilgileri derslerini almak zorundadır.

Özel güvenlik görevlilerinin çalışacakları kuruluş ve tesislerin özelliğine göre, eğitim kurumunca, programa ilave konular dahil edilebilir. Özel güvenlik görevlisi istihdam edenler, personelin fiziki yeterliliğinin görev müddetince sürmesini sağlamakla yükümlüdür.

Silah Bilgisi ve Atış dersinin tüm uygulamaları ve silah atış eğitimleri poligon ortamında yapılır. Özel eğitim kurumları, kendilerine ait atış poligonu bulunmaması halinde, özel kişilere veya genel kolluğa ait atış poligonlarından yararlanabilir. Bu kurumlar, atış eğitimini yaptıracağı atış poligonunu, eğitim faaliyetine başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlığa bildirir.

Güvenlik Sistemleri dersi, güvenlik cihazlarının kurulu bulunduğu alanlarda da yapılabilir.

Yenileme Eğitimi

Madde 34- Özel güvenlik görevlilerinden, beş yıllık çalışma izninin bitmesi üzerine, çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir. Aynı şekilde, özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının yöneticilerinin yenileme eğitimini alması ve beş yılda bir yenileme eğitimi sertifikasını Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.

Yenileme egitimi altmis ders saatinden olusur. Teorik ve uygulamali dersler ilgili egitim kurumu tarafindan, temel egitim konulari arasindan seçilerek olusturulur. Dersler, egitim konularindaki son gelismeleri ve yargi içtihatlarini da kapsar. Yenileme egitiminin yirmi ders saati silah egitimine ayrilir.

Havalimani ve deniz limanlarinda görevli özel güvenlik görevlilerinin yenileme egitimi için uluslararasi sözlesmelerden kaynaklanan diger hükümler saklidir.

Yenileme egitiminden sonra, yazili ve uygulamali sinavda basarili olanlara özel güvenlik yenileme egitimi sertifikasi düzenlenir. Sinava basvuranlardan özel güvenlik yenileme egitimi devam çizelgesi istenir.

Eğitim Kurslarına Devam Zorunluluğu

Madde 35– Adaylarin, özel güvenlik egitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devami zorunludur. Özel egitim kurumlarinca, kursun sonunda adaylarin derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksizin derslerin % 10 undan fazlasina devam etmeyenlerin kursla ilisigi kesilir.

Madde 36- Özel güvenlik temel egitimini tamamlayanlar yazili ve uygulamali sinava tâbi tutulur. Sinava kabul edilebilmek için adaylardan egitim kursu devam çizelgesi istenir. Yazili sinav, merkezi sinav komisyonunca hazirlanan sorularla illerde yapilir. Bakanlikça belirlenen sayida yazili sinav gözlemcisi ve illerde yapilacak uygulamali sinav komisyonlarinda görevlendirilecek personel valilik tarafindan belirlenir.

Yazılı sınav

Madde 37- Yazili sinav, sorulari Merkezi Sinav Komisyonu tarafindan hazirlanir. Yazili sinavin yeri, tarihi, basvuru süresi, basvuru sirasinda istenecek belgeler ve diger hususlar en az on bes gün önceden Komisyon tarafindan belirlenerek ilan edilir.

Yazili sinav egitim konularinin agirligina göre ve konularin tamamina kapsayacak sekilde hazirlanan ve 100 sorudan olusan birinci kisim ile adaylarin silah bilgisinin ölçüldügü ve 25 sorudan olusan ikinci kisim olmak üzere çoktan seçmeli sorulardan olusan iki kisim halinde yapilir.

Uygulamalı Sınav

Madde 38– Adaylarin atis becerilerinin ölçüldügü uygulamali sinav yazili sinavdan hemen sonra yapilir. Sinava girecek aday sayisinin fazla olmasi halinde, illerde birden fazla uygulamali sinav komisyonu olusturulabilecegi gibi sinav ayni gün bitirilemedigi takdirde devam eden günlerde de tamamlanabilir.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Madde 39- Adaylarin basari puaninin hesaplanmasinda yazili sinavin genel konularindan olusan 100 soruluk birinci kismi 100 puan üzerinden degerlendirilir. Silah bilgisi ve uygulama puani ise, yazili sinavin silah bilgisinin ölçüldügü 25 soruluk ikinci kismi 50 puan ve adaylarin atis becerilerinin ölçüldügü uygulamali sinav 50 olmak üzere toplam 100 puan üzerinden degerlendirilerek tesbit edilir. Silahli egitim almis adaylarin basari puani bu iki puanin toplaminin aritmetik ortalamasiyla bulunur. Adaylarin basari puaninin yeterli sayilabilmesi için, bu iki puanin ortalamasinin her iki kisim puaninin ise en az elli olmasi sarti aranir.

Sinavlarda yeterli basariyi saglayamayan adaylar yeniden özel egitim kursuna devam etmeksizin ayni yil içinde birbirini takip eden iç sinava katilabilir. Her üç sinavda da basarisiz olan veya basarisiz sayilan adaylarda tekrar özel egitim kursuna devam sarti aranir.

Silahsiz olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazili sinavin 100 soruluk birinci kismindaki sorulari cevaplarlar ve bu kisimdan en az altmis puan almalari halinde basarili sayilirlar.

Yenileme egitimi sonunda yeterliligin belirlenmesinde temel egitime uygulanan hükümler uygulanir.

Sınavlarda Görev Alanlara Ödenecek Ücret

Madde 40- Sinav komisyonlarinin üyelerine, sinavlarda gözetim ve degerlendirme görevi alan personele 19/9/1987 tarihli ve 87/12002 sayili Bakanlar Kurulu karariyla yürürlüge giren Emniyet Genel Müdürlügüne Bagli Her Derecedeki Egitim ve Ögretim Kurumlari ile Hizmet Içi Egitimlerde Aylik Karsiligi ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayisi Ders Görevi Alacaklarin Nitelikleri ve Diger Hususlarin Tespitine Dair Esaslara göre, ders ücreti ödenir.

Özel Güvenlik Eğitimi Sertifikası

Madde 41- Özel güvenlik egitimi basari puani altmis ve daha yüksek olan adaylara Ek- 12 deki Özel Güvenlik Egitim Sertifikasi egitim kurumunca düzenlenir ve Komisyonca onaylanir.

Özel güvenlik temel egitimi ve özel güvenlik yenileme egitimi sertifikalari bes yil süreyle geçerlidir.

Eğitimde Kullanılacak Ders Malzemesi

Madde 42- Özel güvenlik egitiminde kullanilacak yayinlarin Emniyet Genel Müdürlügü Yayin Yönetmeligi?ne göre tavsiye edilmis yayinlardan olmasi sarttir. Üniversitelerde ders kitabi ve ekipmani olarak kullanilan materyalde bu sart aranmaz.

Uygulamali dersler için yeterli ekipman hazir bulundurulur.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim

Madde 43- Bakanlik ve valilikler, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmedigini, yasak uygulama ve davranislarin bulunup bulunmadigini ve amaç disinda faaliyet gösterilip gösterilmedigini tespit etmek amaciyla, özel güvenlik sirketlerini, özel güvenlik birimlerini ve özel egitim kurumlarini her zaman denetleyebilir.

Havalimani ve deniz limanlarinin denetiminde, uluslar arasi anlasmalar ve 25/7/1997 tarih ve 97/9707 sayili Sivil Hava Meydanlari, Limanlar ve Sinir Kapilarinda Güvenligin Saglanmasi, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkinda Yönetmelik Hükümlerinin yerine getirilip getirilmedigi göz önünde bulundurulur.

Denetimin kapsamı

Madde 44- Denetim sirasinda, faaliyet izninin ve personelin çalisma izinlerinin geçerli olup olmadigi; özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasinin yaptirilip yaptirilmadigi; üçüncü kisilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine iliskin sözlesmelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmedigi ve bu sözlesmelerin zamaninda valilige bildirilip bildirilmedigi; görev alanina uyulup uyulmadigi; silah ve teçhizatin ruhsatli olup olmadigi ve bunlarin usulüne uygun korunup korunmadigi; kayit ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadigi; egitim hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmedigi, Kanun ve bu Yönetmeligin diger hükümlerinin uygulanip uygulanmadigi ve amaç disinda faaliyet gösterilip gösterilmedigi incelenir.

Denetim Sonucunun İzlenmesi

Madde 45- Denetim sonucu düzenlenen raporun bir sureti denetlenen birimin dosyasinda muhafaza edilir, diger sureti valilige, ilgisine göre bir sureti de Bakanliga sunulur.

Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ilgili kisi, kurum, kurulus ve sirkete yazili sekilde bildirilerek bu eksiklikleri gidermesi için eksikligin niteligine göre asgari yedi gün süre verilir. Bu süre sonunda eksiklikler giderilmedigi takdirde veya denetim sonucu konusu suç teskil eden uygulamalar tespit edildiginde Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddesinde belirtilen cezalar uygulanir.

Ayrica, amaci disinda faaliyet gösterdigi veya suç kaynagina dönüstügü tespit edilen sirketlerin veya özel egitim kurumlarinin faaliyet izni Bakanlikça iptal edilir.

İdari Para Cezalarının Uygulanması

Madde 46– Kanunun 20 inci maddesinde belirtilen hallerde, suça iliskin tutanaklar eklenmek suretiyle, ilgili kisi ve kurulusa en az yedi gün süre verilerek savunmasi istenir. Savunmasi yeterli görülmeyenlere ilçelerde kaymakamin, illerde valinin onayi ile idari para cezasi verilir.

Para cezasi verilmesine iliskin onaylar yedi gün içinde ilçelerde mal müdürlüklerine, illerde defterdarliga gönderilir.

Bu maddede öngörülen idari para cezalari o yerin valilik veya kaymakamliginin bildirimi üzerine 6183 sayili Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanliginca tahsil olunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma

Madde 47- Özel güvenlik birimlerinde ve özel güvenlik sirketlerinde, 10/6/2003 tarihli ve 4857 sayili Is Kanununun 30 uncu maddesi geregince çalistirilacak sakat ve eski hükümlü sayisinin belirlenmesinde özel güvenlik görevlileri hesaba dahil edilmez.

Geçici Madde 1- Kamu kurum ve kuruluslari ile bunlara bagli müessese ve sirketlerde, 2495 sayili Kanun hükümlerine göre özel güvenlik hizmeti vermek üzere kurulmus olan özel güvenlik birim ve sirketleri valilige bildirimde bulunmak suretiyle özel güvenlik izni almis sayilirlar ve ayni kurum ve kuruluslarin müessese ve sirketlerine ait özel güvenlik izni alinan isyeri ve tesislerde özel güvenlik hizmeti verebilirler.

Geçici Madde 2- 2495 sayili Bazi Kurum ve Kuruluslarin Korunmasi ve Güvenliklerinin Saglanmasi Hakkinda Kanun hükümlerine uygun olarak istihdam edilen ve bu Kanunda öngörülen sartlari kaybetmemis olan özel güvenlik görevlilerine 26/6/2009 tarihine kadar çalisma izni verilmis sayilir.

Geçici Madde 3- 2495 sayili Kanun hükümlerine göre bünyesinde özel güvenlik teskilati kuranlar en az bir ay önce basvurmak sartiyla, Komisyonun karari ve Valinin onayi ile özel güvenlik uygulamasini sona erdirebilirler.

Yürürlükten Kaldirilan Hükümler

Madde 48– 28/3/1994 tarihli ve 21888 sayili Resmi Gazete?de yayimlanan Bazi Kurum ve Kuruluslarin Korunmasi ve Güvenliklerinin Saglanmasi Hakkinda Kanunun Uygulanmasina Dair Yönetmelik ve degisiklikleri yürürlükten kaldirilmistir.

Yürürlük

Madde 49- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50- Bu Yönetmelik hükümlerini Içisleri Bakani yürütür. 5188 Sayili Kanun ve Uygulama Yönetmeliginde Gözetilecek Esaslar Hakkinda

Genelge

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı: B.05.1.EGM.0.11.08.01/3404-5218-74415                                            19/04/2005

Konu: 5188 Sayılı Kanun ve Uygulama

Yönetmeliğinde Gözetilecek Esaslar

GENELGE

2005/42

Bilindigi üzere, 2495 sayili Bazi Kurum ve Kuruluslarin Korunmasi ve Güvenliklerinin Saglanmasi Hakkinda Kanun 26.06.2004 tarih ve 25504 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren 5188 sayili Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun?un 27 inci maddesi ile yürürlükten kaldirilmistir. 5188 sayili Kanunun uygulamasina iliskin yönetmelik ise 07.10.2004 tarih ve 25606 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge girmistir.

Söz konusu Kanun ve Yönetmeligin yürürlüge girmesinden bu yana geçen süre zarfinda gerek valiliklerimizden gerekse kurum, kurulus, özel güvenlik sirketleri ve özel güvenlik egitim kurumlari tarafindan, uygulamada karsilasilan bir takim sorun ve tereddütler Bakanligimiza intikal ettirilmistir.

Söz konusu tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birligin saglanmasi amaciyla asagidaki hususlarin düzenlenmesine ihtiyaç duyulmustur.

Bilindigi üzere, 2495 sayili Bazi Kurum ve Kuruluslarin Korunmasi ve Güvenliklerinin Saglanmasi Hakkinda Kanun 26.06.2004 tarih ve 25504 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren 5188 sayili Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun?un 27 inci maddesi ile yürürlükten kaldirilmistir. 5188 sayili Kanunun uygulamasina iliskin yönetmelik ise 07.10.2004 tarih ve 25606 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge girmistir.

Söz konusu Kanun ve Yönetmeligin yürürlüge girmesinden bu yana geçen süre zarfinda gerek valiliklerimizden gerekse kurum, kurulus, özel güvenlik sirketleri ve özel güvenlik egitim kurumlari tarafindan, uygulamada karsilasilan bir takim sorun ve tereddütler Bakanligimiza intikal ettirilmistir.

Söz konusu tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birligin saglanmasi amaciyla asagidaki hususlarin düzenlenmesine ihtiyaç duyulmustur.

Yönetmeligin 8 inci maddesinde belirtildigi üzere, özel güvenlik izni için yapilan talep üzerine, güvenligi saglanacak yerin cografi konumu, m2 olarak büyüklügü, ekonomik ve stratejik önemi, sehir merkezine ve en yakin genel kolluk birimine olan uzakligi gibi özellikleri de göz önünde bulundurularak, özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayisina, gerektiginde bulundurulacak veya tasinacak azami silah sayisina il özel güvenlik komisyonu karar verecektir.

Ancak il özel güvenlik komisyonu kisi ve kuruluslarin talebini de dikkate alacaktir. Özellikle birçok ilde faaliyet gösteren kuruluslarin, subeleri için ilgili kurulusun güvenlik standartlarinin karsilanmasi ve her ilde farkli uygulamalara meydan verilmemesi açisindan, özel güvenlik personelinin sayisi hususunda il özel güvenlik komisyonlarinca mümkün oldugunca basvurudaki talepler dikkate alinacaktir.

Kanunun 3 üncü maddesi ile, kurum ve kuruluslara özel güvenlik uygulamasini sona erdirme hakki taninmistir. Özel kanunlarinda aksine bir hüküm bulunmadigi takdirde, uygulamanin sona erdirilmesi hususunda takdir hakki ilgili kurulusa ait olup komisyonlarin ve valiliklerin özel güvenlik uygulamasinin sürdürülmesinde israr etme yetkisi bulunmamaktadir.

5188 sayili Kanunun geçici 1 inci ve Yönetmeligin geçici 1 inci maddesi geregi 2495 sayili Kanun kapsaminda bünyesinde özel güvenlik teskilati kurulmus olan kurum ve kuruluslara müracaat etmeleri halinde, Yönetmeligin EK-1?inde belirtilen Özel Güvenlik Izin Belgesi, Komisyon karari alinmaksizin verilecektir.

Daha önce 2495 sayili Kanun kapsamina alinarak özel güvenlik önlemleri ile korunan kurum ve kuruluslar da 5188 sayili Kanunun geçici 1 inci maddesiyle özel güvenlik izni almis sayilmaktadir. Bu kuruluslar ilave personel ve silah kadrosu talebinde bulunabilecekleri gibi özel güvenlik uygulamasinin sona erdirilmesini isteyebileceklerdir.

2- ÖZEL GÜVENLİK İZNİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

a) Özel güvenlik için başvuran kamu kurum ve kuruluşlarından istenilecek belgeler:

1. Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)

2. Bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün görüş yazısı, Üniversiteler için, YÖK�ün görüş yazısı, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının görüş yazısı,

b) Özel güvenlik izni için başvuran özel kuruluşlar ve özel bankalar için istenecek belgeler:

1. Kuruluşun talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)

2. Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,

3. Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil

Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,

4. İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri,

c) Özel güvenlik uygulamasını sona erdirmek için istenilecek belgeler:

1. Talep yazısı,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarında Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı,

3. Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortaklarının almış olduğu karar,

d) Personel ve silah kadrolarının indirimi, artırımı ve yeniden belirlenmesi halinde istenilecek belgeler:

1. Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)

2. Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı.

e) Ünvan değişikliği durumunda istenilecek belgeler:

1. Talep yazısı

2. Özel kuruluslarda ünvan degisikligine iliskin yönetim kurulu karari ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayimlanmis bir örnegi, Ticaret Sicil Gazetesi yayimlanmamis ise Ticaret Sicil Memurlugundan alinacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi. Özel güvenlik izni almak ve özel güvenlik ile ilgili diger islemleri takip etmek amaciyla il özel güvenlik komisyonlarina yapilan müracaatlarda, müracaat sahibi kisi kurum, kurulus, özel güvenlik sirketleri ve özel güvenlik egitim kurumlari adina imzaya ve evrak takibine yetkili olan noter tasdikli vekaletname sahibi kisiler tarafindan yapilacak basvurularda, ayrica kisilerin yetkilendirildigine dair baska bir belge istenmeyecektir.

3. ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN ATANMASI

Özel güvenlik görevlilerinin kurum içi ve kurum disi atamalari personelin çalistigi kurum tarafindan yapilarak ilgili valiliklere bilgi verilecektir. Kimlik tanitma karti bes yil süreyle geçerli oldugundan, personel yeni atandigi yerde kimlik karti üzerinde yazili olan geçerlilik süresince ayni kimlik kartini kullanabilecektir. Özel güvenlik personelinin, Yönetmeligin Saglik Sartlari baslikli 18 inci maddesinde belirtilen sartlardan birini kaybetmesi veya kurumunca saglik nedeniyle baska bir göreve atanmasi halinde, özel güvenlik görevlisi kimlik karti iptal edilerek özel güvenlik kadrosundan çikartilacaktir.

Kanunun 10 uncu ve Yönetmeligin 18 inci maddesinde belirtilen saglik sartlari ile ilgili olarak silahsiz olarak görev yapacak özel güvenlik görevlilerinden istenecek saglik raporunun devlet hastanelerinden alinmasi sarti bulunmamaktadir. Yönetmelikte belirtilen psikiyatri, nöroloji, göz, kulak burun bogaz ve ortopedi bölümleri bulunan özel yada resmi hastane veya polikliniklerden ilgili uzman doktorlarca imzalanmis özel güvenlik görevlisi olur raporu yeterli kabul edilecektir.

4- GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

Özel güvenlik görevlilerinin il içi ve il disi geçici görevlendirilmeleri çalistigi kurum ve kuruluslar tarafindan 5188 sayili Kanun kapsaminda bulunan yerlere yapilabilecektir. Özel güvenlik hizmetinin aksatilmadan yürütülebilmesi için özellikle banka ve magazalarin subeleri arasinda geçici görevlendirme ve nakillere ihtiyaç duyulacagindan, bu tür görevlendirmelerin il içinde olmasi durumunda valilige, iller arasinda olmasi halinde her iki valilige bilgi verilmesi yeterli olacaktir. Komisyonca kullanilmasina ve bulundurulmasina izin verilen silahlar, kurum ve kuruluslarin demirbas defterine kayitli olacagindan, personelin silahli olarak atanmasi yada görevlendirilmesi söz konusu olmayacaktir. Baska bir yere atamasi yada görevlendirilmesi yapilan özel güvenlik görevlisi, atandigi yerin demirbasinda bulunan silahla görev yapacaktir.

Özel güvenlik sirketleri ihtiyaç duymalari halinde bir baska özel güvenlik sirketinde hizmet satin alabilir veya personel kiralayabilir. Bu husus geçici görevlendirme kapsaminda degerlendirerek valilige bildirimde bulunmak kaydiyla yapilacaktir.

Bünyesinde özel güvenlik birimi bulunan kurum, kurulus ve bankalarin özel güvenlik görevlisi kadrolarinda ihdas, artirim ve indirim için yapacaklari basvurularda izin, istirahat ve olaganüstü durumlarda gerekli geçici görevlendirmeyi yapabilecekleri sayida havuz personel bulundurmalarina il özel güvenlik komisyonlarinca müsaade edilecektir.

5- KIYAFET

Birden fazla il?de kurumu, tesisi veya subesi bulunan kuruluslarin özel güvenlik görevlilerinin kiyafeti, Bakanlik / Genel Müdürlük tarafindan belirlenerek, Bakanlik/Genel Müdürlügün (kamu ve özel) bulundugu il özel güvenlik komisyonunu karari ile belirlenecek, bu kiyafet kurulusun diger illerde bulunan birimleri için de geçerli olacaktir. Dolayisiyla kiyafetin belirlenmesi için diger illerde ayrica Komisyon karari alinmayacaktir.

 

Özel güvenlik sirketleri, personeline giydirecekleri kiyafetleri belirleyerek 4 cepheden çekilmis fotograflari ile birlikte Bakanligimiza müracaat edecek, Bakanligimizca uygun görülmesi halinde belirlenen kiyafet giydirilecektir.

6-HİYERARŞİK YAPI

5188 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, özel güvenlik

hizmetinin yönetimi ve özel güvenlik görevlilerinin denetimi amacıyla, özel güvenlik

birimlerinin iş hacmine ve personel sayısına göre yeteri kadar Koruma ve Güvenlik

ŞefiKoruma ve Güvenlik Amiri ve Koruma ve Güvenlik Müdürü kadroları oluşturulabilecektir. Bu yöneticiler koruma ve güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacak ve tespit ettikleri eksiklikleri kurum yetkilisine bildirecektir. Koruma ve güvenlik müdürü, koruma güvenlik Amiri ile koruma ve güvenlik şefi kurum yetkilisinin belirleyeceği departmana bağlanır.

7- ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE VERİLECEK İDARİ DİSİPLİN

CEZALARI

5188 sayili Kanunun 20 inci maddesi (c) bendinde belirtilen idari suçlarin haricinde, özel güvenlik görevlilerinin isleyecekleri disiplin suçlarinda personelin çalistigi kurumun mevzuatina ve Is Hukukuna göre islem yapilacaktir.

8- KİMLİK BELGELERİ VE SİLAH TAŞIMA/BULUNDURMA BELGELERİ

Özel güvenlik görevlilerine valiliklerce verilen kimlik kartlari görev alani ve süresi içerisinde herkes tarafindan görülebilecek sekilde yakaya takilir. Kimlik karti yakasinda takili olmayanlar özel güvenlik görevlilerine verilen yetkileri kullanamazlar. 5188 sayili Kanunun geçici 1 inci maddesiyle, 2495 sayili Kanuna tabi olarak göreve baslamis olan özel güvenlik teskilati personeline 5 yil süreyle özel güvenlik izni verilmis oldugundan, egitim sertifikasi ve ruhsat harci aranmaksizin kimlik kartlari yenilenecektir. Bu personele 2495 sayili Kanuna göre verilmis olan silah tasima belgeleri iptal edilerek, 5188 sayili Kanuna göre Özel Güvenlik Silah Tasima/Bulundurma Belgesi, kurumlari adina düzenlenecektir. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartinin zayi olmasi halinde, çalisma izninin 5 yil süre ile geçerli olmasi sebebiyle, eski kimlik kartindaki geçerlilik süresi islenerek yenisi verilir. Içisleri Bakanligi Hukuk Müsavirliginin 21.12.2004 tarih ve 4108 sayili görüs yazilarinda belirtildigi üzere; sürekli nakit akisi olmasi nedeniyle silahli olarak görev yapilmasinin ilerde olmasi muhtemel olaylarin önlenebilmesi açisindan Milli Piyango Idaresi ve bagli birimleri ile Hipodromlarda özel güvenlik görevlileri silahli olarak görev yapabileceklerdir.

5188 sayili Kanunun 8 inci maddesi geregi Üniversite ve bagli fakültelerde, egitim ve ögretim kurumlarinda oldugu gibi, bagli yurtlar da egitim kurumlarinin devami niteliginde olmasi nedeniyle buralardaki özel güvenlik görevlilerinin silahsiz olarak görev yapmalari gerekmektedir.

Yönetmeligin 28 inci maddesine göre her atesli silah için Ek-9 da belirtilen Özel Güvenlik Silah Tasima/Bulundurma Belgesi düzenlenir. Bu silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisi, kimlik karti ve görev belgesiyle beraber bu belgeyi de tasimak zorundadir. Yönetmeligin bu hükmü geregince silahli görev yapacak özel güvenlik görevlileri kimlik karti ve silah tasima/bulundurma belgesini birlikte tasiyacaklardir. Madde hükmünde belirtilen görev belgesi, Yönetmeligin ekinde yer almamakla birlikte kisa ve uzun süreli kisi koruma görevi ile para ve degerli esya nakli görevi verilen personele, Il Emniyet Müdürlügü Özel Güvenlik Sube Müdürlügü/Büro Amirligi tarafindan verilecek olan ve görevlinin açik kimlik bilgisi ile görevli bulunacagi yer, tarih ve güzergahi gösteren yazidir.

9- EĞİTİM

a- 27.01.2005 tarihinde yapilan ve bundan böyle yapilacak yazili ve uygulamali sinavlarda basarili olanlara verilecek olan Yönetmeligin EK-12sinde belirtilen ve egitim kurumlari tarafindan hazirlanacak olan Özel Güvenlik Egitim Sertifikasinda Belge No kismina sirasi ile il plaka kodu, özel güvenlik egitim kurumunun faaliyet izin belgesindeki belge nosu ve egitim kurumunun verecegi belge sira numarasi yazilacaktir. Bu konuyla ilgili olarak bilgisayar ortaminda bir takip programi illerimize gönderilinceye kadar söz konusu belgelerle ilgili kayitlar il emniyet müdürlüklerinin belirleyecegi esaslar dogrultusunda tutulacaktir.

Özel Güvenlik Egitim Sertifikasinda, belge sahibinin adi soyadi belirtildikten sonra parantez içerisinde sahsin TC kimlik numarasi yazilacaktir. Belgenin sag üst kösesine belge sahibinin son alti ay içerisinde çekilmis fotografi yapistirilarak bir fotokopisi ile birlikte Özel Güvenlik Sube Müdürlükleri/Büro Amirliklerine teslim edilecek, belge ve fotograf Emniyet birimi tarafindan onaylanacaktir. Belgenin sol alt tarafinda egitim kurumu yöneticisinin adi soyadi ve imzasi bulunacak ve belge çift imzali olarak tanzim edilmis olacaktir. Sertifika türü bölümüne sertifika sahibinin temel yada yenileme egitimi aldigi, parantez içerisinde de silahli veya silahsiz egitim aldigi belirtilecektir.

b) Silahli egitim alan kursiyerler yazili sinavda basarili olup, uygulamali sinavda basarisiz olmalari halinde kendi isteklerine bagli olarak egitim kurumuna yazili olarak yapacaklari basvuru ile silahsiz egitim sertifikasi alabilirler. Bu husus egitim kurumu tarafindan düzenlenen sertifika ve ilgilinin dilekçesi ile birlikte Il Emniyet Müdürlügüne bildirilecektir. Sadece uygulamali sinavda basarisiz olanlarin ikinci sinavda sadece uygulamali sinava katilabilmesi için egitim gördügü kurum tarafindan Bakanligimiza ve Il Emniyet Müdürlüklerine verilecek listede bu husus belirtilecektir. Silahsiz egitim alan kursiyerlerin, bilahare silahli egitim alarak uygulama sinavinda basarili olmalari halinde sertifikalari silahli egitim sertifikasi haline getirilir. Kendilerinden yeniden harç alinmaksizin yeni kimlik karti tanzim edilerek verilir. Ancak bes yillik çalisma izinlerinin geçerlilik süresi için ilk sertifikanin verildigi tarih esas alinacaktir.

c) Verilecek olan çalisma izni, Özel Güvenlik Egitim Sertifikasinin düzenlendigi tarihten geçerli olmak üzere bes yildir. Bu husus düzenlenecek olan kimlik belgesinin geçerlilik süresi kisminda, egitim sertifikasinin verildigi tarih esas alinarak belirtilecektir.

d) Özel güvenlik egitim kurumlari, egitime basladiklari tarihte kaç kisi ile egitime basladiklarini isim listesi halinde Emniyet Genel Müdürlügü Asayis Dairesi Baskanligina ve Il Emniyet Müdürlügü Özel Güvenlik Sube Müdürlügü/Büro Amirligine bildirilecektir. Egitimin sonunda kaç kisi ile egitimin neticelendigini, kursiyerlerin kaç tanesinin silahli kaç tanesinin silahsiz egitim aldiklarini, her bir kursiyerin adi soyadi, baba adi, genel devam durumlarini ve TC Kimlik Numaralarini Asayis Dairesi Baskanligina ve Özel Güvenlik Sube Müdürlügü/Büro Amirligine bildirilecektir. Bildirim listeleri egitim kurumunun yöneticisi tarafindan imzalanmak suretiyle onaylanacaktir.

e) Özel güvenlik egitim kurumlari uzman egitimcilerinin her birinin nüfus cüzdan suret, ikamet belgesi, diploma fotokopisi varsa ilgili dersi vermeye yeterli oldugunu gösterir sertifikasi ve hangi dersi verdigini Emniyet Genel Müdürlügü Asayis Dairesi Baskanligina ve Il Emniyet Müdürlügü Özel Güvenlik Sube Müdürlügü/Büro Amirligine bildirecektir. Söz konusu bildirim yapilmadan uzman egitimci çalistirilamaz. Egitici listesinde yapilan degisiklikler yukarida istenilen belgelerle birlikte bildirilecektir. Bildirime iliskin listeler yönetici tarafindan imzalanmak suretiyle onaylanacaktir. 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu?na tâbi olup uzman egitici olarak ders veren memurlardan, Valilik veya Bakanlik makamindan ders verebilmeleri hususunda almis olduklari izin belgesi de istenecektir. f) Egitim kurumlarinin, siniflarinda belirtilen kapasitenin üstünde kursiyer bulundurmalari ve belirlenen egitim yerinin haricinde bir yerde egitim vermeleri halinde durum tutanakla tespit edilir. Kursiyerlerin günlük devam çizelgeleri, uzman egiticinin ve kursiyerlerin her ders saati için imzasi alinmak suretiyle tutulacak ve egitim kurumunda muhafaza edilecektir. Bu çizelgeler talebi halinde Il Emniyet Müdürlüklerine verilecektir.

Daha önce 2495 sayili Kanuna göre kurulmus olan özel güvenlik birimlerinde istihdam edilmekte olan özel güvenlik görevlilerinin yönetmelikte yer alan hükümler disindaki egitiminin veya egitimin bazi bölümlerinin, yeterli sayida özel güvenlik personeli, dershane ve egitim araci bulunmasi sartiyla valinin izniyle görev yaptiklari kurumlarda verilebilecektir.

Silahli egitimin verilmesi durumunda söz konusu egitimde kullanilan silahlar Yönetmelikte belirtildigi üzere egitim kurumu tarafindan temin edilerek demirbasa kaydedilecektir. Bunun disinda üçüncü sahislara ait silahlar, silah bilgisi egitiminde ve atislarda kullanilamaz. Aksine durumun tespiti halinde tutanak tanzim edilecektir. Egitim kurumlari günlük sekiz ders saatini asmamak üzere farkli gruplara ikili ögretim ve hafta sonu egitimi verebilir. Buna iliskin ders programi Asayis Dairesi Baskanligina ve Il Emniyet Müdürlügü Özel Güvenlik Sube Müdürlügü/Büro Amirligine bildirilecektir.

Silahli egitimin uygulamasinda kursiyerlere en az 25 fisekle, 15 metreden siluet hedefe atis yaptirilir. Kursiyerin atis egitiminde basarili sayilabilmesi için 25 fisekten en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gereklidir. Kursiyerin yetersizligi görülmesi durumunda basarili oluncaya kadar ek mermi istihkaki ile atis yaptirilir. Fisek istihkaki izni, egitime baslamadan önce bildirilecek silahli egitim görecek kursiyer sayisi oraninda ve egitim kurumunun talep yazisi dogrultusunda egitim kurumunun yöneticisine verilecektir.

Atis egitimine baslamadan önce egitimin hangi poligonda yapilacagi ve atis egitimi tamamlandiktan sonra poligondan alinan ve altinda atis dersinde görevli uzman egiticinin imzasinin da bulunacagi, atis egitimin tamamlandigini ve her bir kursiyerin atis isabet oranini gösterir belge Asayis Dairesi Baskanligina ve Il Emniyet Müdürlügü Özel Güvenlik Sube Müdürlügü/Büro Amirligine bildirilecektir. g) Özel güvenlik egitim kurumlari, egitime baslamadan önce kursiyerlerden diploma fotokopisi veya diploma yerine geçen mezuniyet belgesi, nüfus cüzdani sureti veya fotokopisi ve ikamet ilmuhaberi isteyeceklerdir.

0-GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI

Güvenlik sorusturmasi ve arsiv arastirmasinin yaptirilmasinda nasil bir yol izlenecegi hakkindaki Bakanligimizca 01.02.2005 tarih ve B.05.01.EGM.0.12.06.01/91-473-9-12 sayili genelge yayimlanmis olup, genelge hükümleri geregi bundan böyle güvenlik sorusturmasi ve arsiv arastirmasi sadece sahislarin ikamet ettigi il valiligi adina il emniyet müdürlüklerince yapilacaktir. Sahsin ikamet ettigi yerin jandarma sorumluluk bölgesi olmasi halinde il emniyet müdürlügünce öncelikle arsiv arastirmasi yapilacak, güvenlik sorusturmasi ise yerinde tahkikat için jandarma birimleri ile yazisma yapmak suretiyle yaptirilacaktir. Özel güvenlik görevlilerinin güvenlik sorusturmasi ve/veya arsiv arastirmasi, istenilen belgeler temin edilmek suretiyle özel güvenlik sirketleri ve özel güvenlik egitim kurumlarinca islemleri takip etmek üzere noterden vekaletname verilmek suretiyle yaptirilabilecegi gibi, özel güvenlik görevlileri egitim kurumundan aldiklari sertifika ile ikamet ettigi il valiligine (emniyet müdürlügüne) sahsen müracaat ederek de yaptirabileceklerdir.

Özel güvenlik görevlisi olacaklarin yapilan güvenlik sorusturmalari neticesinde, halen haklarinda Kanunun 10uncu maddesinin (d) bendinde belirtilen suçlardan herhangi birisi ile ilgili olarak yargi asamasinda devam eden sorusturmasi bulunanlara, yargi karari verilinceye kadar çalisma izni verilmez. Yapilan güvenlik sorusturmasi neticesinde, somut delillere ispat edilememekle birlikte, istihbari anlamda alinan duyum ve görüsler ile sakincali olabilecek durumu olanlarin özel güvenlik görevlisi olup olamamalari hususu, Il Özel Güvenlik Komisyonu tarafindan görüsülerek karara baglanacaktir.

Silahli özel güvenlik görevlisi olacaklar, Yönetmeligin 24 üncü maddesinin 2 inci fikrasi geregi 6136 sayili Kanunda aranilan sartlara tabi olacaklarindan, 6136 sayili Kanun ve bu Kanunun uygulanmasina iliskin 91/1779 karar sayili Yönetmelige göre, silah bulundurma ve tasimasina engel hali olanlara silahli özel güvenlik görevlisi izni verilmez.

11-ÇALIŞMA İZNİ

5188 sayili Kanunun yürürlüge girdigi 26.06.2004 tarihinde 2495 sayili Kanuna tabi olarak özel güvenlik görevlisi olarak çalisan ve bu tarihten sonra görevinden ayrilan/son verilen özel güvenlik görevlileri, bes yil süreyle çalisma izni almis sayildiklarindan dolayi, yeniden özel güvenlik görevlisi olma talepleri olmasi halinde 26.06.2009 tarihine kadar çalisma izni verilmis oldugundan, 5188 sayili Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen sartlar aranmaksizin ve ruhsat harci alinmaksizin özel güvenlik görevlisi kimlik karti düzenlenerek çalisma izni verilir. Özel güvenlik sirketleri ve egitim kurumlarinda yönetici olarak çalisanlarin bu görevlerinden ayrilmalari durumunda, yeni yönetici görevlendirilinceye kadar faaliyetleri geçici olarak durdurulur. Iki aylik süre sonunda yeni yöneticisi göreve baslamayan sirket ve egitim kurumlarinin faaliyet izin belgeleri Bakanlikça iptal edilir.

Genel kolluk kuvvetlerinden son bes yil içerisinde emekli olanlar ile bu görevde en az bes yil fiilen çalistiktan sonra kendi istekleriyle ayrilmis olanlar, bes yillik süre dolmadan herhangi bir tarihte özel güvenlik görevlisi yada yöneticisi olmak için basvurmalari halinde, basvurduklari tarihten itibaren geçerli olacak sekilde kendilerine bes yillik çalisma izni verilir. Bu kisilerin özel güvenlik yenileme egitimleri için çalisma izninin verildigi yada yönetici olduklari tarihten itibaren bes yillik süre esas alinacaktir. Genel kolluktan emekli olduktan yada kendi istegi ile ayrildiktan sonra bes yillik süreyi geçirenler özel güvenlik temel egitimini almak zorundadirlar. Özel güvenlik sirketlerinde yönetici veya özel güvenlik egitim kurumlarinda kurucu veya yönetici olacak harf okulu mezunu subaylarda, 4 yillik yüksekokul mezunu olmak sarti aranmaz. Ancak, yönetici olmak için basvuruda bulunanlardan, genel kolluktan son bes yil içerisinde emekli olanlar ile en az bes yil bu görevde çalistiktan sonra kendi istekleriyle ayrilanlar haricindekilerin özel güvenlik temel egitim sertifikasi almalari zorunludur.

12-      SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayili Kanunun 7 inci maddesinin (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanin son asamasi olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadir.

Silahli olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yas siniri bulunmamakla birlikte, 6136 sayili Kanunun Uygulanmasina Iliskin 91/1779 Karar Sayili Yönetmeligin 4 üncü maddesinin 1 inci fikrasi hükmü dogrultusunda 21 yasini doldurmamis olanlar silah tasima izni verilemeyeceginden silahli görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yasin üzerinde olmasi sarti aranacaktir ve kendilerinden 6136 sayili Kanun ve ilgili mevzuati dogrultusunda kamuya ait saglik kuruluslarindan alinacak silahli özel güvenlik görevlisi olur ibareli saglik raporu istenecektir.

13- KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI

Kuruluslarin korunmasi ve güvenliklerinin saglanmasi amacina yönelik olarak 5188 sayili Kanunun Uygulanmasina Iliskin Yönetmeligin 12 inci maddesine istinaden hazirlanacak Koruma ve Güvenlik Planlari, asagida belirtilen hususlari içerecek sekilde hazirlanarak Valilige sunulacaktir.

a) Tesis veya alanların yerleşim planı

b) Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak harekettarzı

c) Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı

d) Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı

e) Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı

f) Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı

g) Sabotajlara karşı alınacak önlemler, sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler

h) Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı

ı) Hava ve deniz limanlarında meydana gelebilecek olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası uygulanacak hareket tarzı

i) Kurum, kuruluş, tesis ve alanların cadde, sokak ve diğer yollarla bağlantılarının krokisi

k) İlgili kurum, kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usulleri

Yukarida belirtilen hususlar haricinde plan hazirlanacak yerin ürettigi mal yada hizmetin önemi, bölgenin cografi sartlari, güvenlik güçlerine olan uzakligi ve stratejik önemine bagli olarak uygun görülebilecek diger hususlarda ilave edilebilecektir. Hazirlanacak planlarin bir sureti Il Emniyet Müdürlügünde, bir sureti plan hazirlanan ilgili yer, tesis vb.de, bir sureti de sirket veya birim merkezinde muhafaza edilecektir. Planlarin sade ve anlasilir olmasi, ilgisiz üçüncü sahislarin eline geçmemesi hususunda gerekli özen güvenlik görevlileri, hazirlanan koruma ve güvenlik planlari konusunda bilgilendirilecektir.

Valilikçe, koruma ve güvenlik planinda degisiklik yapilmasi veya plandaki görülen yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesi istenebilecektir. Çok subeli kurum ve kuruluslar için subelerde veya merkezden de hazirlanabilecek koruma ve güvenlik planlari subelerin bulundugu il valiliklerine sunulacaktir. Ancak mahalin ve isyerinin özelligine göre, alinmasi gereken ilave tedbirler varsa, bunlarin plana dahil edilmesi istenecektir.

14-ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ VE EĞİTİM KURUMLARININ ŞUBELERİ

Bakanligimizdan faaliyet izin belgesi almis özel güvenlik sirketleri Kanunun 5?inci maddesi uyarinca açacaklari subelerini bir ay içerisinde Bakanliga ve ilgili valilige bildirmek zorundadir. Ancak, Kanun ve Yönetmelikte egitim kurumlarinin sube açmasina izin verilmemistir. Bu nedenle özel güvenlik egitim kurumlarina verilen faaliyet izni ile ayni ilde veya baska bir ilde sube açilmasi mümkün degildir. Dolayisiyla açilacak her egitim kurumu için ayri faaliyet izni alinmasi gerekmektedir. Öte yandan bazi özel güvenlik sirketleri, baska türlü ticari amaçlarla faaliyet gösteren magaza, büro vb. yerlerde sube açtiklarini bildirmektedir. Kanunun 5 inci maddesine göre özel güvenlik sirketlerinin faaliyet alaninin münhasiran koruma ve güvenlik hizmeti olmasi zorunludur. Bu zorunluluk subeler için de geçerli oldugundan, diger ticari müesseselerde, magaza ve dükkanlar içinde sube açilmasi mümkün degildir. Özel güvenlik sirketlerinin bürolari müstakil olarak düzenlenmeli ve sorumlusu belirlenmeli, kaç personel ile faaliyet gösterdigi, telefon, faks vb. haberlesme araçlari belirtilerek yasal süre içerisinde Bakanligimiza ve ilgili Valilige bildirilmesi gerekmektedir.

Bu zorunluluga uymayan özel güvenlik sirketleri için gerekli uyari yapilacak, verilen süre içinde eksikligin giderilmemesi halinde Kanunun öngördügü cezai hükümler uygulanacaktir.

15- EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLECEK SÜRE

Özel güvenlik uygulamalarinin denetimi sonucu veya dogrudan tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurulusa taninacak süre ile ilgili olarak Yönetmeligin 45 inci maddesinde belirtilen yedi günlük süre asgari bir süredir. Eksikligin niteligine göre, ilgili kuruluslara verilecek sürenin söz konusu eksikligin giderilmesi için yeterli olmasina özen gösterilecektir. Ancak Kanunun 22 inci maddesinin 3 üncü fikrasinda belirtilen hükümler saklidir. Bu dogrultuda, egitim kurumlari haberli ve habersiz denetlenmek suretiyle, faaliyet izin belgesinde belirttigi adresin disinda bir yerde egitim veren, bildirimde bulunmadan uzman egitici çalistiran, kisilere egitim vermeden egitimi tamamlanmis gibi bildirimde bulunan, egitim müfredati kapsami disinda egitim veren egitim kurumlarinin bu faaliyeti, Kanunun 22 inci maddesinde belirtilen amaci disinda faaliyet göstermek kapsaminda degerlendirilecek ve faaliyet izin belgeleri iptal edilecektir.

16-ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU-İL KORUMA KOMİSYONU GÖREV AYRIMI

Il Koruma Komisyonlari, 3713 sayili Terörle Mücadele Kanununun koruma tedbirleri baslikli 20 inci maddesi geregince terör ve anarsi ile mücadelede görev veren kamu görevlileri ile terör ve anarsinin hedefi olabilecek diger kamu görevlileri, bu görevlerden emekli olanlar ile terör örgütlerinin açik hedefi haline gelen bazi kisilerin devlet eliyle korunmasina iliskin kararlari almakla yetkilidir. Özel Güvenlik Komisyonlari ise, terörle mücadele kapsami disinda, genel olarak devlet tarafindan saglanan kamu güvenligini tamamlayici mahiyette, tamamen kisilerin kendi istekleriyle süreli yada süresiz olarak korunmalarina izin verilmesine iliskin kararlari almakla yetkilidir.

Dolayisiyla her iki komisyonun görev ve yetkileri birbirinden farkli olup, 3713 sayili Kanun kapsaminda devlet tarafindan korunacak halen çalismakta olan veya emekli kamu görevlileri ile terör örgütlerinin açik hedefi haline gelen kisilerin korunmasina iliskin kararlar il koruma komisyonlarinca, bunun disinda, özel güvenlik kapsaminda geçici veya sürekli olarak kisilerin, topluluklarin, organizasyonlarin, kurum, kurulus ve tesislerin korunmasina dönük izinler 5188 sayili Kanunun 5 inci ve 8 inci maddeleri geregince illerde kurulan özel güvenlik komisyonlarinca verilecektir. Bu Kanun kapsaminda özel güvenlik, korunan kisiler tarafindan istihdam edilen ve özel güvenlik görevlilerince veya özel güvenlik sirketleri tarafindan saglanacaktir. 01/02/2005 tarih ve 08 nolu Koruma Kararlarinin Alinmasinda Olusan Tereddütler konulu genelge yürürlükten kaldirilmistir.

Yukarida belirtilen hususlar üzerinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve herhangi bir aksakliga meydan verilmemesini önemle arz ve rica ederim.

26 Şubat 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25739

Devlet Bakanlığından:

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1.Sigortanın Konusu

Sigortaci, sigorta ettiren tarafindan istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sirasinda üçüncü sahislara verecekleri zararlari, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altina alir.

Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksiz taleplere karsi savunmasini da temin eder.

A.2. Tanımlar

Bu Genel Şartlarda geçen:

Kanun: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu,

Sigorta: Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını,

Sigorta ettiren: Istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kisilere verecekleri zararlarin tazmini amaciyla, 5188 sayili ?Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun a göre faaliyet izni almis olan ve ayni kanun uyarinca özel güvenlik mali sorumluluk sigortasi yaptirmakla yükümlü olan hukuk kisileri ve özel güvenlik sirketlerini, Sigortaci: Türkiyede kaza sigortasi bransinda ruhsati bulunan ve sigorta ettirenin 5188 sayili Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanundan dogan sorumlulugunu, özel güvenlik mali sorumluluk sigortasiyla teminat altina alan sigorta sirketini, Zarar gören: Zarara sebebiyet veren olay sonucu, ölen, yaralanan, sakatlanan veya maddi zarara ugrayan üçüncü sahislari, Hak sahibi: Zarara sebebiyet veren olay sonucu ölenlerin desteginden yoksun kalanlari ifade eder.

A.3. Kapsama Giren Teminat Türleri

Sigota ettirenin A.1. maddesinden doğan sorumluluğunu karşılayan teminatlar aşağıda belirtilmiştir.

A.3.1. Ölüm teminatı

Ölüm teminatı, zarara sebebiyet veren olayın zarar görenin derhal veya olay tarihinden itibaren iki sene içinde ölümüne neden olması halinde, hak sahibinin destekten yoksun kalma tazminatını karşılar.

A.3.2. Sakatlık teminatı

Sakatlik teminati, zarara sebebiyet veren olayin zarar görenin derhal veya olay tarihinden itibaren iki sene içinde geçici veya sürekli bir biçimde sakatlanmasina neden olmasi halinde tibbi tedavinin sona ermesi ve sakatligin kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatini karsilar.

A.3.3. Tedavi giderleri teminatı

Tedavi giderleri teminati, zarara sebebiyet veren olay sonucunda zarar görenlerin; ilk yardim, muayene, kontrol veya yaralanmadan ötürü hastane veya benzeri diger tedavi merkezlerindeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdigi diger giderleri sakatlanma tazminatini karsilar.

A.3.4. Maddi zarar teminatı

Maddi zarar teminatı, zarara sebebiyet veren olay nedeniyle zarar görenlerin beraberindeki eşyalarına gelebilecek zararları karşılar.

A.4. Sorumluluğu Kaldıran veya Azaltan Haller

Sigorta ettiren, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutuldugu özel güvenlik görevlilerinin kusuru bulunmaksizin, zararin meydana gelmemesi için hal ve sartlarin gerektirdigi bütün dikkat ve özeni gösterdigi veya bütün dikkat ve özeni göstermis olsa dahi zarara sebebiyet veren olayin meydana gelmesini engelleyemeyecegini (zarara sebebiyet veren olayin bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya baska bir üçüncü kisinin agir kusurundan ileri gelmesi) ispat ederse sorumluluktan kurtulur.

Zarara sebebiyet veren olayin meydana gelmesinde zarar görenin kusuru varsa, ödenecek tazminattan bu kusur oraninda indirim yapilabilir.

A.5. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıda belirtilen hallerle ilgili tazminat talepleri sigorta teminatı dışındadır:

a) Sigorta ettirenin uğradığı zarar ve ziyana ilişkin talepler,

b) Sigorta ettirene bir hizmet veya vekalet ilişkisiyle bağlı kimseler ile sigorta ettirenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşleri tarafından öne sürülecek zarar ve ziyan talepleri,

c) Zarara sebebiyet veren bir olay sonucunda, sağlanan özel güvenlik hizmetinin eksik veya yetersiz olduğu iddiasıyla sigorta ettirene yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri,

d) Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini görevli olmadığı süre içinde ve/veya görev alanının dışında kullanmaları nedeniyle sigorta ettirene yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri,

e) Sigorta ettirene, savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda tanımlanan terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler sonucu yöneltilebilecek zarar talepleri,

f) Özel güvenlik görevlilerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin sevk ve idaresi altında bulunmaları esnasında bu kişilerin kusurlu ve/veya yetkisini aşan emirlerinin yerine getirilmesi nedeniyle uğranabilecek zarar ve ziyana ilişkin talepler,

g) Sigorta ettirenin özel güvenlik görevlilerine karşı yönelteceği zarar ve ziyan talepleri,

h) Sigorta ettirene dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilebilecek talepler,

i) Sigorta ettirene, herhangi bir nükleer yakıt olayı ile bu yakıtın yanması sonucu oluşacak nükleer atıklar veya buna atfedilebilecek nedenlerden ötürü iyonlayıcı radyasyon veya radyoaktivite bulaşmaları sonucu yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri,

j) Kanunda belirtilen gerekli izin, eğitim ve ruhsatı bulunmayan kişi ve kuruluşlar tarafından verilmiş olan özel güvenlik hizmeti sonucu ileri sürülebilecek tazminat talepleri,

k) Özel güvenlik mevzuatı dahilinde koruma gerektirecek bir durumda, suç teşkil edecek bir zarara sebebiyet veren olayın faili tarafından uğranılan zararlar.

A.6.Ek sözleşmeyle teminat kapsamına alınabilecek hal

Manevi tazminat talepleri sigorta teminatı dışında olup, ancak ek sözleşmeyle teminat kapsamına alınabilir.

A.7.Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

A.8. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, poliçede baslama ve sona erme tarihleri olarak yazilan günlerde, aksi kararlastirilmadikça Türkiye saatiyle öglen saat 12:00da baslar ve öglen saat 12:00da sona erer.;

B. ZARAR ve TAZMİNAT

B.1.Zarar gören/hak sahibinin poliçede öngörülen teminat sınırları içinde sigortacıya doğrudan talepte bulunabilir.

Sigortaci, zarar gören/hak sahibiyle temasa geçerek anlasma hakkina sahiptir. Ancak, sigortacinin yazili izni olmadikça, sigorta ettiren tazminat talebini kismen veya tamamen kabule yetkili olmadigi gibi zarar gören/hak sahibine herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.

Zarara sebebiyet veren olay, sigorta ettiren tarafindan ögrenildigi tarihten itibaren bes gün içinde sigortaciya ihbar edilir.

B.2. Rizikonun gerçeklesmesi halinde sigorta ettirenin yükümlülükleri

Sigorta ettiren, rizikonun gerçeklesmesi halinde asagidaki hususlari yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Bu genel sartlara göre, sorumlulugunu gerektirecek bir olayi, haberdar oldugu andan itibaren B.1. maddesinde belirtilen süre içinde sigortaciya ihbar etmek,b) Sigortali degilmiscesine gerekli koruma ve kurtarma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortaci tarafindan verilecek talimatlara uymak,

c) Sigortacinin talebi üzerine, zarara sebebiyet veren olayin nedeni ile hangi hal ve sartlar altinda gerçeklestigini ve sonuçlarini tespite, tazminat yükümlülügü ve miktari ile rücu hakkinin kullanilmasina yararli olabilecek, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,

d) Zarardan dolayi dava yoluyla veya baska yollarla bir tazminat talebi karsisinda kaldigi veya aleyhine cezai kovusturmaya geçildigi hallerde, durumdan sigortaciyi derhal haberdar etmek ve zarar talebine ve/veya cezai kovusturmaya iliskin olarak almis oldugu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortaciya vermek,

e) Sigorta konusuyla ilgili baska sigorta sözlesmeleri varsa, bunlari sigortaciya bildirmek,

B.3. Tazminatın ödenmesi

Sigortaci, tazminati B.2 bölümündeki belgelerin eksiksiz olarak kendisine iletildigi tarihten itibaren sekiz is günü içinde, poliçedeki teminat tutarlari dahilinde öder. Tazminatin bu süre içinde hakli bir neden olmaksizin ödenmemesi halinde, sigortaci temerrüde düsmüs olur ve ödenmemis tazminat tutarina yasal temerrüt faizi uygulanir. Temerrüt faizi teminat sinirlari içinde yapilmis ödeme sayilmaz.

Bu sigortayla ilgili olarak zarar gören/hak sahibi tarafindan dava açilmasi halinde, sigorta poliçesinde yazili sinirlara kadar davanin takip ve idaresi sigortaciya ait olup, sigorta ettiren, sigortacinin gösterecegi avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadir. Sigortaci dava masraflari ile avukatlik ücretlerini öder. Su kadar ki, hükmolunan tazminatin sigorta bedelinden fazla olmasi halinde, sigortaci bu masraflari sigorta bedelinin tazminata orani dahilinde öder.

Sigorta ettiren veya özel güvenlik görevlileri aleyhine cezai kovusturmaya geçilmesi halinde, sigorta ettiren veya özel güvenlik görevlilerinin izniyle sigortaci da savunmaya istirak eder. Su takdirde sigortaci sadece seçtigi avukatin giderlerini öder.

Cezai kovuşturmadan doğan bütün giderler ve muhtemel para cezaları sigorta teminat ıdışındadır.

B.4. Zarar gören/hak sahiplerinin çoklugu

Zarar gören/hak sahiplerinin tazminat alacaklari, sigorta sözlesmesinde belirtilen teminat tutarindan fazla ise, zarar gören/hak sahiplerinden her birine ödenecek tazminat tutari, teminat tutarinin tazminat alacaklari toplamina olan oranina göre indirime tabi tutulur. Birden çok kisinin zarar gördügü hallerde, baska tazminat taleplerinin bulundugunu bilmeksizin, zarar gören/hak sahiplerinden birine veya bir kaçina, yukarida belirtilen indirime göre kendilerine düsmesi gerekenden fazla ödemede bulunan iyi niyetli sigortaci, yaptigi ödeme çerçevesinde diger zarar gören/hak sahiplerine karsi da borcundan kurtulmus olur.

B.5. Sigortacininn halefiyeti

Sigortaci ödedigi tazminat miktarinca hukuken sigorta ettiren yerine geçer.

BB.6. Zarar gören/hak sahiplerinin haklarinin sakli tutulmasi ve sigortacinin sigorta ettirene rücu hakki

Sigorta sözlesmesinden veya sigorta sözlesmesine iliskin kanun hükümlerinden dogan ve tazminat yükümlülügünün kaldirilmasi veya miktarinin azaltilmasi sonucunu doguran haller zarar gören/hak sahibine karsi ileri sürülemez.

Ödemede bulunan sigortaci, sigorta sözlesmesine ve bu sözlesmeye iliskin kanun hükümlerine göre, tazminatin kaldirilmasini veya azaltilmasini saglayabilecegi oranda sigorta ettirene rücü edebilir.

Sigorta ettirene, tazminati gerektiren olayin,

a) Sigorta ettirenin veya özel güvenlik görevlilerinin kasti bir hareketi veya agir kusuru,

b) Uyarici, uyusturucu, keyif verici maddeler veya alkol kullanilmasi,

c) Özel güvenlik görevlilerinde bulunmasi gereken sartlara uymayan personel çalistirilmasi sonucunda meydana gelmesi ve sigorta ettirenin rizikonun gerçeklesmesi halinde C.2 maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemis olmasi hallerinde rücu edilir.

C. ÇESITLI HÜKÜMLER

C.1.Sigorta ücretinin ödenmesi ve sorumlulugun baslamasi

Sigorta ücreti, prim ile sigorta sözlesmesine, bedeline veya primine iliskin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim, harç ve diger yükümlülüklerden olusur ve sigorta ettiren tarafindan ödenir.

Sigorta ücretinin tamami, sözlesme yapilir yapilmaz poliçenin teslimi karsiliginda pesin olarak ödenir. Ücret poliçenin teslimine ragmen ödenmemisse sigortacinin sorumlulugu baslamaz. Bu sart poliçenin ön yüzüne yazilir.

C.2. Sigorta ettirenin sözlesme yapilirken beyan yükümlülügü

Sigortaci, bu sigortayi, sigorta ettirenin rizikonun gerçek durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerindeki yazili beyanina dayanarak kabul etmistir.

Sigorta ettiren, sözlesme yapilirken gerçek durumu bildigi takdirde, sigortacinin sözlesmeyi yapmamasini veya daha agir sartlarla yapmasini gerektirecek bütün hususlari sigortaciya bildirmeye mecburdur.

Sigorta ettirenin beyaninin gerçege aykiri veya eksik olmasi halinde, sigortacinin sözlesmeyi daha agir sartlarla yapmasini gerektirecek durumlarda, sigortaci durumu ögrendigi andan itibaren sekiz gün içinde prim farkinin ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder. Sigorta ettiren, ihtarin teblig tarihini izleyen sekiz gün içinde talep olunan prim farkini ödemez veya ödemeyecegini bildirirse, sözlesme feshedilmis olur. Bu durumda, feshin hüküm ifade edecegi tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasi üzerinden hesap edilir ve fazlasi sigorta ettirene geri verilir.

Sigorta ettiren, sözlesme yapilirken soruldugu halde kasten susmus veya bilerek noksan ya da gerçege aykiri beyanlarda bulunmussa, gerçegi tam olarak bilmeyen sigortaci sözlesmeyi feshedebilir. Fesih halinde sigortaci primin tamamina hak kazanir. Sigortaci gerçegi ögrendigi tarihten itibaren bir ay içinde fesih hakkini kullanmadigi takdirde, bu hak düser. Bu süre içinde riziko gerçeklesmisse, sigortaci tazminati hak sahibine öder. Sigortaci, bu durumda ödedigi miktar kadar sigorta ettirene rücu eder.

Gerçege aykiri beyan hali, tazminati gerektiren olayin meydana gelmesinden sonra ögrenilmisse, sigortaci, bu zararindan dolayi ödenmis ve ödenecek tazminatin;

a) Gerçege aykiri beyanin kasten yapilmis olmasi halinde tamami için,

b) Kasit olmamasi halinde, ödenecek tazminat miktari ile, bu tazminatin alinan primin alinmasi gereken prime orani ile çarpilmasi sonucu ortaya çikan miktar arasindaki fark için sigorta ettirene rücu edebilir.

C.3. Sigorta ettirenin sigorta süresi içinde beyan yükümlülügü

Sigorta ettiren, sözlesmeden sonra rizikoyu agirlastirici mahiyette meydana gelecek degisiklikleri, durumu ögrenir ögrenmez en geç sekiz gün içinde sigortaciya ihbarla yükümlüdür. Sigortaci durumu ögrendigi andan itibaren sekiz gün içinde prim farkinin ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder. Sigorta ettiren, ihtarin teblig tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim farkini ödemez veya ödemeyecegini bildirirse sözlesme feshedilmis olur.

Sözlesmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edecegi tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasi üzerinden hesap edilir ve fazlasi sigorta ettirene geri verilir.

Prim farkinin süresinde istenilmemesi halinde fesih hakki düser.

Söz konusu degisikliklere iliskin ihbar yükümlülügünün yerine getirilmesinden önce meydana gelen olaylardan dolayi ödenmis veya ödenecek tazminatlar için degisikligin bildirilmemesinin kasitli olup olmamasina göre, C.2 maddesinin sigortacinin rücu hakkina iliskin (a) ve (b) fikralari hükümleri uygulanir.

Sigorta süresi içinde meydana gelen degisiklikler rizikoyu hafifletici nitelikte oldugu ve bunun daha az prim alinmasi gerektirdigi anlasilirsa, bu degisikligin yapildigi tarihten sözlesmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasina göre hesaplanacak prim farki sigorta ettirene geri verilir.

C.4. Sigorta ettirenin degismesi, faaliyetinin sona ermesi

Özel güvenlik kurulusunun faaliyet izninin iptal edilmesi veya faaliyetini sona erdirmesi hallerinde, sigorta süresinin sonuna kadarki süreye karsilik gelen prim tutari gün esasi üzerinden hesaplanarak sigorta ettirene iade edilir.

C.5. Tebliğ ve ihbarlar

Sigorta ettirenin ihbar ve tebliğleri, sigortacının merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla yapılır.

Sigortacinin ihbar ve tebligleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adresin degismis olmasi halinde ise, sigorta sirketinin merkezine veya sigorta sözlesmesine aracilik yapan acenteye bildirilen son adresine ayni suretle yapilir. Taraflara imza karsiliginda elden verilen mektup veya telgraf ile yapilan ihbar ve tebligler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Sigortaci veya sigorta ettiren tarafindan yapilan ihbar ve tebligler, alindigi tarihi izleyen gün hüküm ifade eder.

C.6. Ticari ve mesleki sırların saklı tutulması

Sigortaci ve sigortaci adina hareket edenler, bu sözlesmenin yapilmasi nedeniyle sigorta ettirene ait ögrenecekleri ticari ve mesleki sirlarin sakli tutulmamasindan dogacak zararlardan sorumludur.

C.7. Zaman asimi

Meydana gelen zararlarin tazminine iliskin talepler, zarar gören/hak sahibinin, zarar ve tazminat yükümlüsünü ögrendigi tarihten baslayarak iki yil ve herhalde zarara neden olay tarihinden itibaren on yil sonra zaman asimina ugrar.

Sigorta sözlesmesinden dogan her türlü tazminat davasi, zarar gören/hak sahibinin zarari ve tazminat yükümlülerini ögrendigi tarihten itibaren iki yil ve herhalde zarara neden olay tarihinden itibaren on yil sonra zaman asimina girer.

Dava, cezayi gerektiren bir fiilden olusmussa ve 765 sayili Türk Ceza Kanununda bu fiil için daha uzun bir zamanasimi süresi öngörülmekte ise tazminat davasinda bu zamanasimi dikkate alinir.

Sorumlu kisi hakkindaki zaman asimini kesen sebepler, sigortaci hakkinda; sigortaci hakkinda zamanasimini kesen sebepler de sorumlu kisi hakkinda uygulanir.

Bu sigortada, tazminat yükümlülerinin birbirlerine karsi rücu haklari kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi ögrendikleri günden baslayarak iki yilda zamanasimina ugrar.

Diger hususlarda genel hükümler uygulanir.

C.8. Yetkili mahkeme

Sigorta sözlesmesinden dogan anlasmazliklar nedeniyle, sigortaci aleyhine açilacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta sirketinin merkezinin veya sigorta sözlesmesine aracilik yapan acentenin bulundugu yerdeki veya zarara yol açan olayin meydana geldigi yerdeki; sigorta ettiren aleyhine açilacak davalarda ise davalinin bulundugu yerdeki ticaret davalarina bakmakla görevli mahkemedir.

C.9.Yürürlük

Bu genel sartlar yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Bir Cevap Yazın