Silahsız Özel Güvenlik Eğitim için;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • En az 8 Yıllık ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak.

 

Silahlı Özel Güvenlik Eğitim için    ;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 21 yaşını doldurmuş olmak.
  • En az lise mezunu olmak.

 

Genel Şartlar; 

  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile  Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
  • Özel Güvenlik Görevlisi olmaya engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü olmamak.