1) İnsanların aynı asansördeyken birbirlerinin yüzlerine bakmamaları, beden dili açısından nasıl değerlendirilir?
a) Mahrem alan ihlali
b) Sosyal alan ihlali
c) Genel alanın ihlali
d) Hepsi
e) Hiçbiri

2) Düşüncenin ya da ahlâkın gelişmesinde, insanın tümüyle kendisine odaklaştığı aşama olarak tanımlanan hangisidir?
a) Alınganlık
b) Kararsızlık
c) Ben merkezcilik
d) Duyarsızlık
e) Hiçbiri

3) Çok sayıda izleyiciye ulaşan gazeteler, dergiler, televizyon, radyo, sinema nasıl bir iletişim türüdür?
a) Kitle iletişimi
b) Kişiler arası iletişim
c) Kişi içi iletişim
d) Örgüt içi iletişim
e) Hepsi

4) Alıcının mesajı alarak değerlendirdiğini ve yorumladığı gösteren, alıcının bunun ardından kaynağa yanıt vermesine ne denir?
a) Kanal
b) Ortam
c) İletişim
d) Geribildirim
e) Hiçbiri

5) İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?
a) Ebeveyn / yetişkin
b) Ebeveyn / çocuk
c) Yetişkin /yetişkin
d) Yetişkin / çocuk
e) Ebeveyn / ebeveyn

6) En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dili
b) İmaj
c) Olumlu kelimeler
d) Olumsuz kelimeler
e) Ses tonu

7) Personelin kendi aralarında iletişim kurmaları hangi iletişim türü içerisinde yer almaktadır?
a) Örgüt içi iletişim
b) Kişi içi iletişim
c) Toplum içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Kişiler arası iletişim

8) Kişinin kendini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Etkin dinleme
b) Teselli etme
c) Sempati
d) Empati
e) Telepati

9) Aşağıdakilerden hangisi “hayır” diyememe nedeni değildir?
a) Yanlış anlaşılma
b) Kendine güvenmeme
c) İlişkilerin bozulma olasılığı
d) Karşımızdakini kaybetme korkusu
e) Kendine aşırı güven

10) Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerindendir?
a) Yatay iletişim
b) Dikey iletişim
c) Sosyal iletişim
d) Çift yönlü iletişim
e) Çapraz iletişim   (paralel, çapraz, örtülü)

11) Örgüt içinde en fazla rastlanılan çatışmalar …………… ve ……………… çatışmalarıdır.
a) Rol çatışmaları ve ast-üst ilişkileri
b) Otorite hiyerarşisi ve ortak amaç
c) Örgüt ve iş bölümü
d) İnsan faaliyetleri ve koordinasyon
e) Amir ve algılama

12) Empati ve sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Empatide duygular önemli değildir
b) Sempatide düşünceler önemlidir
c) Aralarında hiçbir fark yoktur
d) Empatide anlama, sempatide ise hak verme ön plandadır
e) Empati yandaş olmaktır

13) Enformasyon nedir?
a) Tek yönlü bilgi iletimi
b) İletim türü
c) Kararsızlık
d) İletişimin temel becerisi
e) Sözlü iletişim

14) “Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Etkileşim
b) Öğretim
c) Öğrenim
d) İletim
e) İletişim

15) Aşağıdakilerden hangisi “hayır” deme taktiklerinden değildir?
a) Başka bir seçenek önermek
b) Acele etmeyip sabırlı olmak
c) Baskı altında eğilmemek
d) Açık bir şekilde karşınızdakini önemsemeyerek ifade etmek
e) Neden hayır dediğinizi açıklamak

16) Topluma açık yerlerde birbirini tanımayan insanların korumaya özen gösterdikleri alan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal alan
b) Genel alan
c) Mahrem alan
d) Kişisel alan
e) Fiziksel alan

17) Aşağıdaki davranışlardan hangisi “etkin dinleme” durumunda yapılmamalıdır?
a) Konuşan kişinin gözlerine bakmak
b) Konuşanı cesaretlendirmek
c) Karşımızdakini yargılamak
d) Ne söylediğini anlamaya çalışmak
e) Başka şeyler düşünmemek

18) Aşağıdakilerden hangisi etkin iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
a) Kararsızlık
b) Ben merkezcilik
c) Alınganlık
d) Dürüstlük
e) Duyarsızlık

19) İş ve sosyal yaşamda aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?
a) Saygı görmek
b) Güvenilirlik
c) Dürüstlük
d) Esneklik ve özerklik
e) Sempati

20) Baş, el, kol, ayak ve bedenin kullanımına ne ad verilir?
a) Mimik
b) Jest
c) Yakınlık
d) Sözlü iletişim
e) Postür

21) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin ögeleri arasında değildir?
a) Gönderici (Kaynak)
b) İleti
c) Alıcı (hedef)
d) İşletici
e) Kanal

22) Bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihninde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu fikir, anlayış ve değerlere ne denir?
a) Estetik
b) Jest
c) Mimik
d) İmaj
e) Sempati

23) Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden değildir?
a) Uyuma isteği
b) Uykusuzluk
c) İştahsızlık
d) Mide bulantısı (bedensel)
e) İştahlılık

24) Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan baskı, güç ve zorlama olgusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Depresyon
b) Mobbing
c) Kaygı
d) Stres
e) Panik

25) En iyi sonuç veren soru tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Açık uçlu soru sormak
b) Kapalı uçlu soru sormak
c) Soru sorarken bağırmak
d) İmalı soru sormak
e) İğneleyici soru sormak

26) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri yada saldırı olup olmadığı araştırmak hangi dinleme biçiminde olur?
a) Savunmacı dinleme
b) Nezaketen dinleme
c) Yaltaklanmacı dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme

27) İletişim esnasında ayakların bacak bacak üstüne atılması aşağıdakilerden hangisinin ifadesidir?
a) Açıklığın
b) Kapalılığın (iletişime kapalılığın)
c) İlginin
d) İlgisizliğin
e) Samimiyetin

28) Aşağıdakilerden hangisi iş stresiyle başa çıkma yöntemlerinden değildir?
a) Sıkıntı olduğunda paylaşma
b) Pozitif olma
c) İşi bırakma
d) Hayır demeyi öğrenme
e) İşini planlı ve severek yapma

29) Başarılı olan personele takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Personeli mutlu etme
b) Yasal bir zorunluluğa uyma
c) Personeli motive etme
d) Personelin başarılarını ölçme
e) Başarılı personeli belirleme

30) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin özelliklerinden biridir?
a) Yüz yüze iletişimdir
b) Çift yönlü olma zorunluluğu vardır
c) Tek yönlü iletim olarak kalabilir
d) Ulaşılabilecek insan sayısı sınırlıdır
e) Karşılıklı iletişim vardır

Bir Cevap Yazın