1) Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden birisi değildir?
a) İnsanın biyolojik niteliğinin bir sonucu değildir
b) Kuşaktan kuşağa aktarılabilir
c) Doğuştan getirilir
d) Etkileşim sonucu öğrenilir
e) Hiçbiri

2) Birbirinden habersiz ve düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmeleriyle meydana gelen insan topluluğuna ne ad verilir?
a) Kalabalık
b) Teşkilat
c) Sınıf
d) Komite
e) Hiçbiri

3) İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?
a) Duygu
b) Panik
c) Öfke
d) Heyecan
e) Motivasyon

4) Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların hedeflerine ulaşabilmek amacıyla güvenlik güçlerine karşı kullandıkları tekniğe ne ad verilir?
a) Gözlem taktikleri
b) Eylem taktikleri
c) Panik
d) Korku
e) Heyecan

5) Yasa dışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanlara ne ad verilir?
a) Atılganlar
b) Harekete geçenler
c) Tesir altında kalanlar
d) Provokatörler
e) Hiçbiri

6) Bir toplumsal olayda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğu ilgi ile izleyen kişi tiplerine ne ad verilir?
a) Atılganlar
b) Provokatörler
c) Tesir altında kalanlar
d) Destekleyiciler
e) Seyirciler

7) İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
a) Uyarılma
b) Bilinç
c) Davranış
d) Kalıtım
e) Refleks

8) Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine de denir?
a) Ahlâki gelişim
b) Mevki
c) Kariyer yapma
d) Sosyalleşme
e) Statü

9) Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin amaçlarından biridir?
a) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
b) Bir bina veya şahsı korumak
c) İki grubu birbirinden ayırmak
d) Topluluk veya kalabalığı geriye itmek
e) Hepsi

10) Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği, dil, teknoloji, inanç, örf adet, gelenek ve görenek sanat, ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir?
a) Kültür
b) Tutum
c) Davranış
d) Kanun
e) Yönetmelik

11) Aşağıdakilerden hangisi toplantı ve gösteri yürüyüşüne girmez?
a) Sendikal faaliyetler
b) Geleneklere göre yapılan tören ve şenlikler
c) Öğrenci eylemleri
d) Grev ve lokavtlar
e) Açık alanda siyasi parti faaliyetleri

12) Hangisi organize – aktif kalabalıktır?
a) Ani karışıklık sonucu meydana gelen kalabalık
b) Bir spor müsabakasındaki seyircilerden oluşan kalabalık
c) Bir toplantı ve gösteri yürüyüşündeki kalabalık
d) Çarşı ya da pazarda meydana gelen kalabalık
e) Bir otobüste yolcuların oluşturduğu kalabalık

13) Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?
a) Caydırıcılık
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) İnisiyatif kullanma
e) Hepsi

14) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?
a) Hakaret
b) Bazı maddelerin atılması
c) Patlayıcı madde kullanılması
d) Eşya tahribi ve yağma
e) Hepsi

15) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?
a) Karma düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Hat düzeni
e) Hiçbiri

16) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
a) Kalabalık
b) Grup
c) Seyirci
d) Küme
e) Teşkilat

17) Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin amaçlarından biri değildir?
a) Topluluk veya kalabalığı bölmek
b) Topluluk ve kalabalığı yanlara doğru dağıtmak
c) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
c) Topluluk veya kalabalık içindeki lider suçluları yakalayıp tahliye etmek
e) Topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak

18) Göz altına alınacak bir topluluğu çevirmek için toplu düzenlerden hangisi kullanılır?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Hat ve kama düzeni
d) Çember düzeni
e) Hiçbiri

19) Aşağıdakilerden hangisi CN ve CS gazlarının yayılma şekillerindendir?
a) Yanma ile yayılma
b) Patlama ile yayılma
c) Aerosol ile yayılma
d) Sisleme ile yayılma
e) Hepsi

20) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki temizlik usullerinden hangisi uygulanmaz?
a) Gözünde lens takılı ise çıkarılır
b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır
c) Normal nefes almaya gayret edilir
d) Gaza maruz kalan vücut bölgeleri rüzgara karşı açık vaziyette tutulur
e) Maddenin bulaştığı yerler losyon ve krem ile temizlenir

21) Bir grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir?
a) Kama düzeni
b) Hat düzeni
c) Çember düzeni
d) Çapraz düzen
e) Hiçbiri

22) Açık alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri, günün hangi zaman aralıkları arasında yapılabilir?
a) Güneşin doğuşu ile başlar ve batışı ile sona erer
b) Güneş doğmadan bir saat önce başlar ve gün batımı ile sona erer
c) Başlama saati yoktur, gün batımı ile sona erer
d) Güneşin doğuşunda başlayıp batışından bir saat önce sona erer
e) Gece vakti de düzenlenebilir

23) Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?
a) Bir şahsın korunmasında
b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında
c) Topluluk içinden bir şahsı almak için
d) Kıymetli bir malzemenin korunmasında
e) Hiçbiri

24) Aşağıdakilerden hangisi grup olmanın şartlarından değildir?
a) Göreceli ve uzun süreli ilişki
b) Ortak yerleşim bölgesinde ikamet etme
c) Ortak amaçlar geliştirme
d) Kendini grup üyesi olarak kabul etme ve edilme
e) Kendi normları ve üyelerinin davranış şekillerini belirleme

25) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel niteliklerinden değildir?
a) Fiziksel olarak bir arada veya yakın bulunurlar
b) Geçici olarak bir araya gelirler
c) Birbirlerini tanımazlar
d) Kısa süreli ve geçici etkileşim içerisine girebilirler
e) İşbölümü ve statü düzeni mevcuttur

26) Cop kullanılmak zorunda kalındığında, vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüsler

27) Gişe önünde bilet almak için bekleyen kalabalık hangi tür kalabalıktır?
a) Rastgele kalabalık
b) Çarşı kalabalıkları
c) Seyirci kalabalıklar
d) İnanca dayalı kalabalık
e) Hiçbiri

28) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir ?
a) Rüzgarın yönü hesaba katılmalıdır
b) İnsan vücuduna doğru atılmamalıdır
c) Mutlaka el ile atılmalıdır
d) Belirli emir ve taktik doğrultusunda kullanılmalıdır
e) Kapalı ve açık yerlere uygun oranda kullanılmalıdır

29) Toplumsal olaylarda “göstericilerin eylemlerini topluluğun huzuru bozacak veya güvenliği tehlikeye düşürecek seviyede olmadığı müddetçe ufak tefek taşkınlıklara göz yumarak, mecbur kalınmadıkça müdahale edilmemesini” ifade eden genel prensip aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) İnisiyatif kullanma
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

30) Bir grubu herhangi bir yöne sağa yâda sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır?
a) Hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Yarma düzeni
e) Hiçbiri

Bir Cevap Yazın