1) Yasal olarak kim kimi arayabilir ?
a) ÖGG görev zamanında görev yerinde, yasal çerçevesinde hemcinsini arayabilir
b) Gecikmesinde sakınca bulunan halde cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi
c) Amirin emrine göre ayrıma tabi tutmadan herkesi
d) İşverenin emri ile cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi
e) Cumhuriyet savcısının talimatı ile karşı cinsi

2) “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişiye” ne ad verilir?
a) Sözleşmeli personel
b) Güvenlik personeli
c) Özel kolluk kuvveti
d) Özel güvenlik görevlisi
e) Hiçbiri

3) “Yakalama”  hangi hakkı sınırlar ?
a) Yaşam hakkı
b) Kişi özgürlüğü
c) Özel hayatın gizliliği
d) Çalışma hakkı
e) Hak arama özgürlüğü

4) Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?
a) CMK’nın 90. maddesine göre yakalama
b) Olay yerindeki delilleri toplama
c) Şüpheli görülen birine kimlik sorma
d) Gerektiğinde zor kullanma
e) Terk edilmiş eşyanı emanete alma

5) Özel güvenlik hizmetleri kapsamında İçişleri Bakanlığı ve valilikler aşağıdakilerden hangisini denetleyebilir?
a) Özel güvenlik eğitim birimlerini
b) Özel güvenlik eğitim kurumlarını
c) Özel güvenlik şirket ve eğitim kurumlarını
d) Özel güvenlik şirketlerini
e) Hepsini denetleyebilir

6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik personeli, TCK’nın uygulanmasında memur (kamu görevlisi) sayılır
b) ÖGG, meşhut suç (suçüstü) halinde adli amaçlı yakalama yapabilir
c) Arama sırasında suç teşkil eden eşyayı zapt edebilir
d) Kimlik sorma yetkisine sahiptir
e) Gerektiğinde zor kullanabilir

7) Meşhut suçun tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) Suçun pek az evvel işlendiğini gösteren delillerle yakalanan kimsenin işlediği suç
b) İşlenmekte olan suç
c) Suç işlendikten sonra suçun failinin takip edilerek yakalandığı suç
d) Henüz işlenmiş suç
e) Hepsi

8) “Genel kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluk” birimine ne ad verilir?
a) Özel kolluk
b) Yetkili kolluk
c) Polis
d) Jandarma
e) Adli kolluk

9) Özel güvelik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Vali yardımcısı
b) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
c) İl milli eğitim müdürlüğü temsilcisi
d) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
e) Ticaret odası temsilcisi

10) Özel güvenlik komisyonunda kararlar nasıl alınır?
a) Oy çokluğu
b) Oy birliği
c) Tavsiye usulü
d) Gizli oy, açık sayım
e) Hiçbiri

11) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmaya engel teşkil edecek suçlardan biri değildir?
a) Ağır hapis cezası gerektiren suçlar
b) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar
c) Zimmet
d) Hırsızlık
e) Görevi ihmal

12) Aşağıdakilerden hangisi meşru müdafaanın şartlarından biri değildir?
a) Saldırının haksız ve devam ediyor olması
b) Savunmanın saldırıyı önleme ve bertaraf etme amaçlı olması
c) Saldırı ile savunmanın orantılı olması
d) Savunmanın kaçınılmaz olması
e) Saldırganın etkisiz hale getirilmesi

13) Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
a) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak
b) Gerektiğinde zor kullanmak
c) Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak
d) Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek
e) Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak

14) Görev alanı içerisinde meşhut suç oluşması ve genel kolluk gözetiminin mümkün olamaması durumunda özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a) Suç delillerini muhafaza etme
b) Suç delillerini inceleme
c) Suç el koyma ve şüpheliyi yakalama
d) Suçun devamını engelleme
e) Olay yerini koruma altına alma

15) Aşağıdakilerden hangisi mülki idare amirlerinin özel güvenlik hizmetlerinin uygulamasına ilişkin yetkilerindendir?
a) Özel güvenlik uygulamasını ve güvenlik tedbirlerini denetlemek
b) Özel güvenlik görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları kaldırmak
c) Alınan güvenlik tedbirlerini değiştirmek
d) İlave tedbirlerin alınmasını istemek
e) Hepsi

16) Özel güvenlik görevlilerinin görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel baskını gibi afetlerdeki görev ve sorumluluğuna ilişkin hangisi doğrudur?
a) Arama, kurtarma görevlilerine yardım etmekle yükümlüdür
b) Gerektiğinde yardım eder
c) Yardım istenmesi durumunda yardım eder
d) Böyle bir yükümlülüğü yoktur
e) Hiçbiri

17) Özel güvenlik çalışma izni için yapılacak başvurularda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
a) Diploma fotokopisi
b) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası
c) Ehliyet fotokopisi
d) Adli sicil kaydı
e) Sağlık raporu

18) Aşağıdakilerden hangisi, ÖGG’nin çalışma izni alabilmesi için gerekli sağlık şartlarından biridir?
a) Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu olmamak
b) Ortopedik bir özrü bulunmamak
c) Hizmete engel teşkil edecek nörolojik rahatsızlığı olmamak
d) Hizmete engel teşkil edecek işitme kaybı olmamak
e) Hepsi

19) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kanunsuz suç ve ceza olmaz
b) Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz
c) Şüphe sanık lehine yorumlanır
d) Kanun hükmünde kararnameler, kanunun önündedir
e) Ceza Muhakemesi Kanunu bir usul kanunudur

20) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin temel eğitiminde zorunlu olan derslerden değildir?
a) Olay Yeri Koruma
b) İnsan Hakları
c) Silah Bilgisi ve Atış
d) Kalabalık Yönetimi
e) Uyuşturucu Maddeler

21) Aşağıdakilerden hangisi “hukuk mahkemeleri” içerisinde kabul edilir?
a) Anayasa Mahkemesi
b) İdare Mahkemesi
c) Sulh Ceza Mahkemesi
d) Asliye Hukuk Mahkemesi
e) Asliye Ceza Mahkemesi

22) Özel güvenlik hizmeti, niteliği bakımından uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa komisyon tarafından hangi birimin görüşünün alınması gerekir?
a) Valilik
b) Genelkurmay Başkanlığı
c) Emniyet Genel Müdürlüğü
d) İçişleri Bakanlığı
e) Hepsi

23) Toplantı, konser gibi etkinliklerde para ve değerli eşya nakli gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?
a) İl Emniyet Müdürü
b) OHAL Bölge Valisi
c) İl Güvenlik Komisyonu
d) Vali Yardımcısı
e) Vali

24) Toplu kuvvet olarak müdahale edilen olaylarda zor kullanmanın derecesini kim tayin eder ?
a) Müdahale eden kuvvetin amiri

b) İl emniyet müdürü
c) Çevik kuvvet şube müdürü
d) Vali
e) Asayiş şube müdürü

25) Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verebilecekleri zararların tazmini amacıyla hangisini yapmaya zorunludurlar ?
a) Ek önlemler alma
b) Zamanında bildirimde bulunma
c) Temel eğitim alma
d) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma
e) Çalışma izni alma

26) Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı göz dikkate alınarak, güvenlik hizmetinde bulunacak personelin asgari sayısını belirlemeye kim yetkilidir?
a) Özel Güvenlik Komisyonu
b) İçişleri Bakanlığı
c) Vali
d) Emniyet
e) Jandarma

27) ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

28) Kişinin özgürlüğünün kolluk tarafından hakim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir ?
a) Arama
b) Yakalama
c) Hüküm giydirme
d) İfade alma
e) Tutuklama

29) Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı bir aramadır ?
a) Suçüstü halinde orantılı arama
b) Stadyum girişinde arama
c) Havaalanına girişte arama
d) Makul şüphe yokken arama
e) Darphanede çalışanların aranması

30) Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir ?
a) 45
b) 60
c) 90
d) 100
e) 150

Bir Cevap Yazın