Güvenlik Tedbirleri Dersi

Temel İlk Yardım Dersi

Bu bölümde;  müfredat değişikliğine göre güncellenmiş, yurakıdaki derslere ait,  kısa notlar bulunmaktadır. Adayların derslerde gördüğü konulardan, özellikle  soru çıkan bölümleri,  hatırlatmak amacıyla hazırlanmış olup sınava girmeden önce birkaç kez okunmasında yarar vardır.     

GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERSİ 

 

ARANMASI ÖZEL HÜKME BAĞLI KİŞİLER
 Cumhurbaşkanı,
 Milletvekilleri
 Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar
 Hakim ve savcılar
 Avukat büroları
 Noterler 
 
SİLAH İLE GİRİLEMEYECEK YERLER
 

  Aşağıda belirtilen yerlere hiçbir suretle ateşli silahla girilemez. 

 Duruşmalara, mahkeme salonlarına
 Hastanelerin psikiyatri bölümlerine, akıl hastanelerine,
 Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarına,
 Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlara,
 Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarına,
 İzinli ya da izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine,
 Sendikalara, derneklere ve bunların toplantı ve kongrelerine,
 Her türlü spor karşılaşmaları ve yarışmalara,
 Kanuna uygun ve kanuna aykırı olarak grev yapmakta olan işyerlerine,
 TBMM ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlere girilemez.
 

DEVRİYE : Görev alanı içinde genel emniyeti ve caydırıcılığı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, olay olduktan sonra işlenen suçları ve faillerini takip etmek, işlenmiş suçlarda şüphelileri yakalamak, delilleri korumak ve kolluk kuvvetlerine teslim etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere sorumluluk bölgesinde belirlenen bir güzergâhta yaya veya araçlı gezerek yapılan, üniformalı ve tam teçhizatlı, iki özel güvenlik elemanından oluşan bir güvenlik hizmetidir. 

DEVRİYE ÇEŞİTLERİ  

 Yaya devriye
 Araçlı devriye
 Kombine devriye
 
 

DEVRİYE YÖNTEMLERİ 

 Olağan devriye
 Dairesel devriye
 Geri dönüşlü devriye
 Planlı devriye
 

Düdük İşaretleri 

1. Tek düdük : Yoklama içindir. İşiten aynı şekilde karşılık verir. 

2. İki düdük : Birbirini takip eden iki düdük, davete işarettir. İşiten aynı şekilde karşılık vererek derhal çağrıya uyar. 

3. Birbiri ardınca ve sürekli düdük : İmdat istenildiğine işaret eder. İmdada koşanlar da “geliyorum” anlamında kesik ve kısa aralı, üç düdük sesiyle karşılık verirler. 

KELEPÇE 

 Kendisine zarar vermesini önlemek için el ve bileklerini bağlamaya yarayan her türlü araç, kelepçedir. 

 Etkisiz hale getirmek ve kontrol altında tutmak amacıyla güvenlik görevlileri tarafından kullanılan bir zor kullanma aletidir. 

 Henüz 18 yaşını doldurmamış çocuklara kelepçe takılmasına izin verilmez. 

MALZEME TÜRÜNE GÖRE KELEPÇELER  

 Plastik kelepçeler
 Metal kelepçeler
 

UYGULAMA TÜRÜNE GÖRE KELEPÇELER 

 Masonet kelepçe
 Parmak kelepçe
 Plastik kelepçe
 Zincir kelepçe
 Sevk zinciri
 

NOT ALMA : Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızada algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine denir. 

RAPOR : Rapor herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi-belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesidir 

TUTANAK : Tutanaklar, usulüne uygun olarak yer, tarih ve saat belirtmek suretiyle ilgili şahısların tanıklığı ve yeterli maddi delillerle desteklenmek suretiyle düzenlendiği taktirde, aksi ispat edilinceye kadar geçerli hukuki, yazılı belgelerdir. 

TUTANAĞIN BÖLÜMLERİ
 Başlık
 Giriş
 Gelişme
 Sonuç
 Tarih ve saat
 İmza
 

TUTANAK ÇEŞİTLERİ
 Olay tespit tutanağı
 Yakalama tutanağı
 Arama tutanağı
 Emanete alma tutanağı
 Teslim-tesellüm tutanağı
 Yangın tutanağı
 Salıverme tutanağı
 Tebliğ-tebellüğ tutanağı
 Buluntu eşya tutanağı
 İhbar tutanağı
 

İLK EKİBİN GÖREVLERİ VE OLAY YERİNİN ÖNEMİ 

TEMEL KAVRAMLAR 

1. Olay : Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesidir. 

2. Olay Yeri : Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıklarının ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye denir. Bununla birlikte olay yeri; işlenen bir suç sonrasında maddi suç delillerinin en geniş sınırları ile bulunabileceği mekandır. Olayın türüne göre olay yeri; birkaç metrekarelik bir alan olabileceği gibi, yüzlerce metrekarelik bir alan da olabilir. 

3. Olay Yeri İncelemesi : Suçun aydınlatılması amacıyla olay yerlerinde; her türlü iz, eser, emare ve delil özelliği taşıyabilecek bulguların çeşitli bilimsel, teknik yöntemlerle araştırılması, elde edilen bulguların tespit edilmesi ve belgelenmesi, toplanması, muhafazası ve incelenmek üzere ilgili yerlere gönderilmesi işlemidir. 

4. Olay Yeri İncelemesinin Amacı : Olay yeri, fail, mağdur arasındaki ilişkiyi saptayacak, kovuşturma esnasında olayın tekrar canlandırılmasını sağlayacak iz ve delilleri bulmaktır. Olay yeri incelemesinin temel amacı beş başlıkta toparlanabilir. 

5. Olay Yerinin Korunmasının Önemi : Olay yeri incelemesi, suç soruşturmasının ilk ve en önemli aşamasıdır. Olay yerinde yapılacak en basit bir hata dahi soruşturmanın seyrini etkileyerek yanlış bir sonuca ulaştırabilir. Olay yerindeki delillerin herhangi bir şekilde değişmeleri, bozulmaları, kaybolmaları ya da kirlenmeleri telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir. 

İLK EKİP VE GÖREVLERİ 

CMK’nın 90. maddesine göre; işlenmekte olan bir suçun, yani suçüstünün (meşhut suçun) söz konusu olduğu hallerde, vatandaşların da geçici olarak müdahale edebilme ve suçluyu yakalama yetkileri vardır. Bu durumda ilk ekip; olay yerine ilk ulaşan ve olaya ilk müdahale eden, genel kolluğa dahil; karakol, terör, çevik kuvvet, asayiş ve trafik ekibi gibi tüm birimlerden olabileceği gibi, olayın meydana geldiği yerde görev yapan özel güvenlik personeli de olabilir. İlk ekibin olay yerinde alacağı koruma tedbirleri, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi açısından son derece önemlidir. 

1. İlk Ekibin Olay Yerinde Yapması Gerekenler : 

* Olay yerine ulaşıldığında, olay devam ediyorsa müdahale edilir ve kontrol altına alınır.
* Olay yerinde bulunanların can güvenliği sağlanır, yaralı varsa ambulans istenir.
* Olay yeri “Olay Yeri Girilmez” yazılı güvenlik şeridi ile koruma altına alınır.
* Olay yerine girilmez, girilmesi gerekirse giriş-çıkışlarda aynı hat kullanılır.
* Delillerin hava şartları nedeniyle bozulmaması için tedbir alınır.
* Genel kolluk kuvvetlerine teslim edene kadar, maddi suç delillerinin korunması olay yeri güvenliğinin en önemli aşamasıdır.
* Olay yerine toplanan meraklı kalabalık varsa uzaklaştırılır.
* Olay yerindeki hiçbir eşyaya, çıplak elle dokunulmaz, dokunulması zorunlu ise eldiven ve şapka takılır.
* Şüpheli ile mağdurun, aynı mekanda bulunmaları ve birbirleriyle konuşmaları engellenir.
* Olay yerinde tabanca, kovan, mermi çekirdeği, fişek veya olayda kullanıldığı düşünülen eşyalar varsa yerleri değiştirilmez. Basın mensuplarına ve meraklı kalabalığa olayla ilgili bilgi verilmez.
* Olay yerinde tanınmayan herhangi bir madde veya şüpheli bir paket ile karşılaşıldığında, kesinlikle el sürülmemeli, madde veya paketin yeri değiştirilmemelidir.
 

2. Olay Yerinin Korunması Esnasında Yapılan Hatalar : 

* Olay yerinin yakın ve geniş çevresinin tam olarak belirlenememesi,
* Olay yerine giren kişiler ve davranışlarının kayıt altına alınamaması,
* Olay yerinde her şeyin delil olabileceğinin göz ardı edilmesi,
* Olay yerine girildiği halde bunun ilgili ekiplere bildirilmemesi,
* Olay ile ilgili gözlem altına alınan şüpheliler hakkında inceleme ekibine bilgi verilmemesi,
* Tanık ve sanıkların birbirleri ve çevre ile temaslarının önlenmemesi,
* Olay yerinden sevk edilen yaralıların sevk edildikleri hastaneler ve sağlık durumları hakkında bilgi verilmemesi,
 

3. Olay Yerinin Korunma Süresi : Olay yerinin korunması, suç sayılan olayın meydana gelmesiyle başlar ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erene kadar sürer. 

ŞÜPHELİ ŞAHIS, PAKET VE POŞETLERDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

1. Şüpheli paket olaylarında; 

* Kolluk görevlerine haber verilerek, paketin bulunduğu yerdeki insanların paniğe yol açmadan tahliyesi sağlanmalıdır.
* Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa, yol; araç ve yaya trafiğine kapatılmalı en az 100 metrelik emniyet hattı oluşturulmalıdır.
* Şüpheli pakete dokunulmamalı, hareket ettirilmemeli, etrafında; ses, ısı ve titreşime engel olunmalı, haberleşme cihazları kullanılmamalıdır.
* Paketi ilk görenler tespit edilerek, ifadelerinin alınması için olay yerinden ayrılmamaları sağlanmalıdır.
* Bomba imha uzmanı gelinceye kadar etraftan bilgi toplanmalı, kolluk kuvvetinin direktiflerine göre hareket edilmelidir.
 

2. Patlama olaylarında; 

* Herhangi bir patlama olayından sonra, olay yerine ilk ulaşan ÖGG tarafından kolluk kuvvetleri aranarak; olay yerinin adresi, yaralı sayısı, ihtiyaç varsa ambulans ve itfaiye aracı miktarı bildirilmelidir.
* Olay yerinde bulunan insanların can güvenliği sağlanmalı, ikinci patlayıcı madde bulunma ihtimaline karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
* Olaya tanıklık edebilecek kişiler tespit edilmeli, olay yerine yetkisiz kişilerin girmesine ve delillerin kaybolmasına engel olunmalıdır.
* Başka patlayıcıların da bulunma ihtimali göz önüne alınarak hareket edilir.
 

3. Şüpheli bomba ihbarlarında : Yeri tespit edilen şüpheli paket ve bombaların durumunu inceleyip gerekli tedbirleri alarak müdahalede etmek bomba uzmanlarının görevidir. Bomba ihbarını alan personel, ihbarı kendi amirine ve 155 haber merkezine bildirmelidir. 

 

TEMEL İLK YARDIM DERSİ

 

İLK YARDIM : Olay yerinde tıbbi araç- gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. 

ACİL TEDAVİ : Doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir. 


İLK YARDIMIN ÖNCELİKLİ AMAÇLARI 

 Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, çevre güvenliğinin sağlanması,
 Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
 Hasta/yaralının durumun kötüleşmesini önlemek,
 İyileştirmeyi kolaylaştırmak.
 

İlk Yardımcı : Tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız ilk yardım yapan, eğitim almış kişidir. 

İLK YARDIMCININ ÖZELLİKLERİ 

 Sakin, kendine güvenli, pratik ve kararlı olmalı,
 İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı,
 Önce kendi can güvenliğini korumalı,
 Eldeki olanakları değerlendirebilmeli,
 Olayı zamanında ve doğru olarak 112’ye haber vermeli,
 Çevredeki kişileri organize edebilmelidir.
 

İLK YARDIMDA  A – B – C’NİN ANLAMI 

A : Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi (Airway),
B : Solunumun değerlendirilmesi (Bak – Dinle – Hisset) (Breathing) ,
C : Dolaşımın değerlendirilmesi (Şah damarından 5 saniye nabız alınır) (Circulation).
 

İlk Yardımın Temel Uygulamaları : Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir. 

Hayat Kurtarma Zinciri : Dört halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilkyardımcının görevi değildir.

1. Halka – Sağlık kuruluşuna haber verme
2.Halka –
Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği (TYD)
3.Halka – 
Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
4.Halka –
Hastane acil servisleridir.

Hava Yolu Tıkanıklığı : Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. 

TAM TIKANMA BELİRTİLERİ 

 Nefes alamaz.
 Acı çeker, ellerini boynuna götürür.
 Konuşamaz.
 Rengi morarır. Bu durumda Heimlich manevrası (karına bası uygulama) yapılır.
 

KISMİ TIKANMA BELİRTİLERİ 

 Öksürür.
 Nefes alabilir.
 Konuşabilir.
 

TRİYAJ RENK KODLARININ DERECELERİ VE ANLAMLARI 

BİRİNCİ DERECE – KIRMIZI (İvedi-Acil) : Yaşamını yada uzvunu kurtarmak için acil müdahaleye ihtiyacı var 

İKİNCİ DERECE – SARI (Geciktirilebilir) : Hastanın acil bakıma ihtiyacı var ama hayati tehlike yok 

ÜÇÜNCÜ DERECE – YEŞİL (Bekleyebilir) : Kişilerin yaralanmaları çok hafif, kendileri gidebilirler 

DÖRDÜNCÜ DERECE – SİYAH (ÖLMÜŞ VEYA KAYIP VAKA) : Hastalar yapılacak her türlü müdahaleye rağmen hayatını kaybedecek ya da yaşamsal bulguları alınamıyordur (ÖLÜDÜR).

HATIRLATMA

* Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa kazazedenin kan akan bölgesi, altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez 

* Suni solunum ; solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir 

* Çok sayıda yaralının olduğu kaza ve felaketlerde en son ; hayatını kaybetmiş olanlar taşınır. 

* Şok pozisyonunda ; hasta yere sırt üstü yatırılır, ayakları 20-30 derece kaldırılır, üstü örtülerek sıcak tutulur. 

* Küçük dolaşım; kanın kalpten akciğerlere ulaşmasıdır. 

* Nabız; Kalbin her kasılmasında, atardamarlar içine atılan kanın atardamarları genişletip boşaltması sonucu duyulan ritmik vuruşlara denir. 

* Burun kanamasında; kişi oturur pozisyona getirilerek başı öne eğilir, burun kanatları sıkıştırılır 

* Kanamayı geçici ve doğru durdurma yöntemi; kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulanmalıdır. 

* Sara (epilepsi) krizi geçiren kişinin; kendine zarar vermesi engellenir, kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır. 

Bir Cevap Yazın